25-9-2014 Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης προμήθειας αγαθών για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας τουρισμού

29/09/2014 13:37  -  282 αναγνώσεις


                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                               Σητεία   25-09-2014                                                                 

ΔΗΜΟΣ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                          Αριθ Απόφασης:  1579

                                                                                                                      

                                               Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 < Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >

2.Τον Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 και του Π.Δ. 113/10

3.Τις διατάξεις των άρθρων 1,23,24,25  του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93)

4.Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 του Ν. 2286/95 < Προμήθειες του δημοσίου

τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων > όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της

παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97

5.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου

Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >

6.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7939/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999 Εξαιρέσεις προμηθειών από

την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

7. Την 343/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση του προγράμματος

τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2014

8.Την 74/2014  απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει τον προϋπολογισμό και

τo πρόγραμμα δράσης για την τουριστική προβολή του Δήμου το 2014 και διαθέτει την

σχετική πίστωση στον Κ.Α.00/6431.002 του προϋπολογισμού του Δήμου συνολικού ποσού

15.000,00 €

9. Την Τεχνική Έκθεση

10. Τις προσφορές που κατατέθηκαν

11. Την από 24/09/2014 εισηγητική έκθεση - γνωμοδότηση  της επιτροπής αξιολόγησης.

12.Τις Αριθμ. 454,457/2014 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

 

                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την διενέργεια της προμήθειας και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών

2.Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αγαθών για την εκδήλωση εορτασμού της

παγκόσμιας ημέρας Τουρισμού που θα γίνει στην Τ.Κ. Παλαικάστρου την 27/9/2014 στους :

Α) Μιχάλη Α. Περράκη, Κρεοπωλείο-κατεψυγμένα με έδρα το Παλαίκαστρο και ΑΦΜ

043811122, Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου για τα παρακάτω είδη :

Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Ελιές ντόπιες, κιλό

10

3,75

37,5

2

Λαχανοπιτάκια τηγανιού τεμ

600

0,183

109,8

3

Τυροπιτάκια τηγανιού τεμ

600

0,176

105,6

4

Ελαιόλαδο, λίτρα

10

3,9

39

5

Ξύγαλο, κιλό

20

6

120

6

Φέτα ,κιλό

10

7,1

71

7

Νερό 1,5λιτ

100

0,37

37

8

Κιμάς ανάμεικτος κιλ

10

7,96

79,6

9

Ρίγανη 500γρ

1

2,4

2,4

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

601,90

ΦΠΑ 13%

78,25

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

680,15

10

Κρασί ασκός 20 λιτρ

13

25,2

327,6

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

327,60

ΦΠΑ 23%

75,35

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

402,95

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.083,10

 

Β) από το κατάστημα Περράκη Μ. Αλέξανδρου, Είδη καθαρισμού-χαρτικά ,με έδρα το

Παλαίκαστρο και ΑΦΜ 147088767, Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου για τα παρακάτω είδη :

Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Σετ Μαχαιροπίρουνα,Χαρτοπετσέτα ,συσκ. Των 100τεμ

6

3,82

22,92

2

Ποτήρια πλαστικά κρασιού συσκ. 50 τεμ

12

0,65

7,8

3

Ποτήρια πλαστικά νερού συσκ. 50 τεμ

12

0,8

9,6

4

Μπουκάλια 0,5 λιτρων

100

0,232

23,2

5

Μπουκάλια 1 λιτρων

100

0,252

25,2

6

Ρολά τραπεζομάντηλα

3

12,11

36,33

7

Ταινίες δεμάτων

4

0,89

3,56

8

Σάκοι απορριμμάτων,κιλά

5

1,54

7,7

9

Χαρτοπετσέτες συσκ.1000τεμ

2

2,44

4,88

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

141,19

ΦΠΑ 23%

32,47

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

173,66

 

Γ) από το κατάστημα Γεώργιος Μαυροκουκουλάκης ,Πρατήριο άρτου-παντοπωλείο ,με

έδρα το Παλαίκαστρο και ΑΦΜ 032070094, Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου για τα παρακάτω είδη :

Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Ντομάτες ,κιλά

16

1,3274

21,24

2

Ντάκος τεμ

600

0,0885

53,10

3

Ψωμί μαλακό σίμικτο τεμ

40

0,8850

35,40

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

109,73

ΦΠΑ 13%

14,27

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

124,00

3. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν την παραπάνω προμήθεια σε προθεσμία που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία

4.Η πληρωμή της παραπάνω προμήθειας θα γίνει από τη πίστωση των Κ.Α. :

Κ.Α.00/6431.002, των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με την έκδοση σχετικών

ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των

σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών

 

 Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 Θεόδωρος Πατεράκης