2-2-2015Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

02/02/2015 13:20  -  277 αναγνώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

    

        ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                         

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                                                                                 ΩΠΓ9Ω1Γ-19Ν

Ταχ.Δ/νση  : Π.Βαρθολομαίου 9                                  

               Τ.Κ. 723 00                                                                                                    Σητεία  2/2//2015

*************************************                                                                        Αριθμ Πρωτ 102                                                                                   

Τηλέφωνο   : 2843340500                                        

FAX        :(2843)24584                                        

E-mail     : info@sitia.gr                               

Portal         : www.sitia.gr                                   

                                           

  

ΘΕΜΑ: « Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2015 »                                       

                                                        

                                                            Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

     Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

 

  1. 1.    Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄)
  2. 2.    Την αριθμ  269 /2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – εξόδων  οικ έτους 2015
  3. 3.    Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 158 παρ 4 του Δ.Κ.Κ. (Ν 3463/2006)
  4. 4.     Τις αριθμ  «84,85,86,87/2015» Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

       Διαθέτουμε  τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2014  για τη πληρωμή ανάλογων δαπανών με απόδοση λογαριασμού  προς το Δημοτικό Συμβούλιο

 

1.Κ.Α. 00- 6221.001 ποσό  6.000,00 Ευρώ  για τη πληρωμή ταχυδρομικών τελών του Δήμου.

2.Κ.Α. 00- 6222.001  ποσό  34.626,74 Ευρώ για τη πληρωμή τηλεφωνικών, τηλεγραφικών  και τηλετυπικών τελών εσωτερικού.

3.Κ.Α. 00-6223 ποσό 8.000,00 Ευρώ για τη πληρωμή τελών κινητής τηλεφωνίας.

4.Κ.Α. 00-6224.001 ποσό 2.000,00 Ευρώ   για τη δαπάνη διακίνησης αλληλογραφίας με εταιρεία ταχυμεταφορών.

 

 

ΕΣΩΤ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.Οικονομική Υπηρεσία

2.Ειδικό Ταμείο

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

 

                                                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ