5-9-2014 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ ΕΛΛΗΣ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

08/10/2014 13:42  -  407 αναγνώσεις

 ελληνικη  δημοκρατια                                                                                                                                                       

  ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                            Σητεία :   5 - 9 -2 014

 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             

  Ταχ. Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                       

   Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                                                                                                                   Αριθμ.Απόφασης: 1467

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σητείας

`Εχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του  άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α  « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.      Τις διατάξεις της παρ 9 άρθρο 163 Ν. 3584/07 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄143/2007) και τις διατάξεις της παρ. ΣΤ΄ του Ν. 4093/2012.

3.      Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/14.05.2011 τεύχος Α'')

4.      Την με αριθμ. 255/5-4-2011 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία προσλήφθηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Δημάρχου η Κακουλίδη Έλλη του Αντωνίου,  και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 386/16-6-2011/Γ΄ και τη  με αριθμ. 3279/1-7-2011 ειδική σύμβαση εργασίας.

5.      Τις διατάξεις της παρ 9 άρθρο 1 του Ν. 4038/2012 ( ΦΕΚ αριθμ.  14/2-2-2012/Β΄ )

6.      Το με αριθμ. πρωτ.  ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./2/47/26328/22-1-2013 έγγραφο του ΥΠ.Δ.Μ & Η.Δ.

7.      Τη με αριθ Πρωτ. 5455/3-9-2014 Βεβαίωση  της οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας  έτους 2014  και την υποχρεωτική πρόβλεψη των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2015.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

    Α. Τη διατήρηση της Κακουλίδη Έλλης του Αντωνίου, ως Επιστημονικού Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα  της αρμοδιότητάς της.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3279/1-7-2011 υπογεγραμμένη ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με την οποία έχει συναφθεί η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

 

   Β. Η δαπάνη του παραπάνω προσωπικού ύψους 5.220,00 €, θα καλυφθεί για το έτος 2014 από τον ΚΑ 00-6031.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Σητείας.        Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου συνολικού ποσού περίπου 33.000,00 € ετησίως.

 

Η παρούσα Απόφαση θα σταλεί στην  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                                                                                                                    Ο Δήμαρχος Σητείας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

  • Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών                                            
  • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Γραφείο Δημάρχου                                                                                                   Θοδωρής Πατεράκης
  • Ενδιαφερόμενη