26-7-2016.Απόφαση Δημάρχου Σητείας για διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού για τη μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου βελτίωση δημοτικών & αγροτικών δρόμων για τη διευκόλυνση πρόσβασης πυροσβεστικών & λοιπών μηχανημάτων.

26/07/2016 10:24  -  213 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΔΑ: 7ΑΡΧΩ1Γ-3ΜΣ

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          Σητεία       26/7/2016                                 

                                                         Αριθμ. Απόφασης: 637/2016

 

                         ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΘΕΜΑ : Πρόχειρος Διαγωνισμός για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Για την εκτέλεση του έργου Βελτίωση Δημοτικών & Αγροτικών δρόμων για τη διευκόλυνση πρόσβασης πυροσβεστικών & λοιπών οχημάτων

 

                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

 • Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».

 • Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 • Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου

Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >

 •  Το αρίθμ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης

 &Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών 

 ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95

 • ΤηνΠ1/3306/03.11.2010ΑπόφασητουΥπουργείουΟικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) περί < Εξαίρεση Προμηθειών από   την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) >
 • Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.».
 • Την 3373/390/20-03-1975 και της 4993/745/24-04-1975 Υ.Α. Περί Καθορισμού

Διαδικασίας Επισκευής – Συντήρησης και Προμήθειας Ανταλλακτικών.

 • Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν.3548/07 ΦΕΚ 68Α/20-3-07 < Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις.
 • Του 157ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  Δημοσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
 • Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (Α΄45) , όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-14) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • Την υπ’ αριθμ. 26/15-6-2016  Μελέτη της Τεχνικής  Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας
 • Την αριθμ. 131/2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της τεχνικής μελέτης και έγκρισης εκτέλεσης του έργου <Βελτίωση Δημοτικών & Αγροτικών δρόμων για τη διευκόλυνση πρόσβασης πυροσβεστικών & λοιπών οχημάτων με χρήση μηχ/των > με αυτεπιστασία του Δημάρχου
 • Το Πρακτικό Γνωμοδότησης 7ο/27-6-16 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφ. Κρήτης για την εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία
 • Την αριθμ. 164/2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της  «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» για την εκτέλεση του έργου Βελτίωση Δημοτικών & Αγροτικών δρόμων για τη διευκόλυνση πρόσβασης πυροσβεστικών & λοιπών οχημάτων ,με πρόχειρο διαγωνισμό ,σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

 

 

                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» για την εκτέλεση του έργου <Βελτίωση Δημοτικών & Αγροτικών δρόμων για τη διευκόλυνση πρόσβασης πυροσβεστικών & λοιπών οχημάτων > προϋπολογισμού δαπάνης   64.573,00με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και με την  26/15-6-2016  Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης θα εγκριθούν με απόφαση της οικονομικής επιτροπής , σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. ε του Ν. 3852/2010.

 

 

 

                                                                                              Ο Δήμαρχος

 

 

                                                                                      Θεόδωρος Πατεράκης