24.2.2016.«Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016»

24/02/2016 13:49  -  312 αναγνώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΑΔΑ ΩΜ0ΚΩ1Γ-ΑΝ8                     

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                    Σητεία 24-2-2016                     

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                    Αριθμ.Πρωτ.160           

Ταχ.Δ/νση  : Π.Βαρθολομαίου 9                                  

Τ.Κ. 723 00                                                                                                                                       

                                                                                

                                                                                                                      

    ΘΕΜΑ: « Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2016 »   

                     Α Π Ο Φ Α Σ Η                           

                                           

  Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

 

1.   Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄)

2.   Την αριθμ  308 /2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – εξόδων  οικ έτους 2016

3.   Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 158 παρ 4 του Δ.Κ.Κ. (Ν 3463/2006)

4.   Την 33/22-2-2016 ΑΔΣ αναμόρφωσης

5.   Την αρ.334/2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 7660Ω1Γ-40Δ    

 

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

  Διαθέτουμε  τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των  Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2016 για τη πληρωμή ανάλογης δαπάνης με απόδοση λογαριασμού  προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κ.Α. 00-8113.004, ποσό 4.846,90 Ευρώ ,για τη πληρωμή , <<Δαπάνης ταχυδρομικών τελών και διακίνησης αλληλογραφίας με εταιρεία ταχυμεταφορών>>

 

ΕΣΩΤ ΔΙΑΝΟΜΗ                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

1.Οικονομική Υπηρεσία

2.Ειδικό Ταμείο                          ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ