13.1.2016.«Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016»

13/01/2016 10:59  -  509 αναγνώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  70Ω3Ω1Γ-ΓΥΤ                  

 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                        Σητεία 12-01-2016                  

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                  Αριθμ Πρωτ  10                      

Ταχ.Δ/νση  : Π.Βαρθολομαίου 9                                  

                    Τ.Κ. 723 00                                    

*************************************                                                                          Τηλέφωνο2843340500                                        

FAX        :  (2843)24584                                        

E-mail    : info@sitia.gr                               

Portal     : www.sitia.gr                                   

     

    ΘΕΜΑ: « Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2016 »    

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία

                                                                        

  -Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄)

- τον προϋπολογισμό του οικ.  Έτους 2013

-Την αριθμ   269/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – εξόδων  οικ έτους 2015

 - Τα άρθρα 158 (παρ 1) και 160 του ΔΚΚ(Ν 3463/2009)    

- την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος   Α’)

- άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β''

-Τις διατάξεις των αρθ 86 & 158 παρ 4 του ΔΚΚ (3463/2009)

- την παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α'')

- την περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4270/14

- την  308/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ψήφιση του  προϋπολογισμού  του  οικ. Έτους 2016

- Τις σχετικές Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 

Καθώς και την ακόλουθη εισήγηση :

 «1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος  Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει,  μόνον ως προς την πληρωμή:

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.

β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων  χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της  υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον  προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και  την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών».

Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (ν. 3463/09), δηλ. οι υποχρεωτικές δαπάνες, για τις οποίες ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, είναι οι εξής:

«α)……

  δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής  ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικά.

 ε)………….

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α’), όλα τα νομικά πρόσωπα - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισμό κάθε έτους μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

Σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε αποχρώντες αντικειμενικούς λόγους που γνωστοποιούνται αμελλητί στον Υπουργό Οικονομικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι με απόφαση του, καμία δαπάνη, πλην των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ'' αυτών κρατήσεων, δεν θεωρείται νόμιμη.

Ουσιαστικά δηλαδή με τη διάταξη αυτή το μόνο που θα μπορεί να πληρώνεται από 31/1/2015, σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός, είναι οι δαπάνες μισθοδοσίας και απόδοσης των επ'' αυτών κρατήσεων.

Επίσης με το άρθρο 3 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β'') οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 160 του ΚΔΚ, περί διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού, εφαρμόζονται για πληρωμή δαπανών, μόνο μέχρι την 31η Ιανουαρίου.

Με την παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α''), έμμεσα, περιορίστηκε το χρονικό διάστημα ισχύος του άρθρου 160 του ν. 3463/2006.

ΟΜΩΣ, από 01.01.2015 οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 καταργούνται με την περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4270/14.

Σημειώνουμε ότι η διάταξη του άρθρου 160 του ΔΚΚ - ν. 3463/2006, δεν έχει καταργηθεί έως σήμερα. Συνεπώς, από την κατάργηση της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 επανέρχεται σε ισχύ η δυνατότητα των δήμων να πληρώνουν τις υποχρεωτικές δαπάνες έως το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.

Oι διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 160 του ΚΔΚ, περί διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού, εφαρμόζονται για πληρωμή δαπανών, μόνο μέχρι την 31η Ιανουαρίου.  (άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β''))

Επειδή το οικονομικό έτος 2015 έχει λήξει, ο προϋπολογισμός του 2016 έχει ψηφιστεί με την 308/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα. μπορούν έως το τέλος Μαρτίου να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούμενου έτους, που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες.

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις θα πρέπει να εγκρίνουμε και να διαθέσουμε τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος Κωδικών αριθμών οικονομικού έτους 2015  για την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών οι οποίες είναι ανάγκη να πληρωθούν άμεσα.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

       Εγκρίνει και διαθέτει  τις παρακάτω  πιστώσεις σε βάρος των ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2015 προκειμένου να πληρωθούν οι παρακάτω υποχρεωτικές  δαπάνες,  με απόδοση λογαριασμού  προς το Δημοτικό Συμβούλιο

 

ΑΑY

Ημ. Έκδοσης

KA

Περιγραφή

Ποσό

68

12/1/2016

00-6222.001

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

2.000,00

69

12/1/2016

00-6223

Κινητή τηλεφωνία

500,00

70

12/1/2016

00-6221.001

Ταχυδρομικά τέλη Δήμου

2.000,00

71

12/1/2016

00-6224.003

Συνεχιζόμενη δαπάνη διακίνησης αλληλογραφίας με εταιρεία ταχυμεταφορών

200,00

   

ΕΣΩΤ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.Οικονομική Υπηρεσία

2.Ειδικό Ταμείο

                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ