02/03/2015 ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ - INTERNET

03/03/2015 10:11  -  282 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ΑΔΑ: Ω5Ξ2Ω1Γ-ΩΥΒ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                 Σητεία , 02/03/2015                                                     

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                                  Αριθ Απόφασης:216

                                                                                                                       

 

                                 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 < Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >

2.Τον Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 και του Π.Δ. 113/10

3.Τις διατάξεις των άρθρων 1,23,24,25  του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93)

4.Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 του Ν. 2286/95 < Προμήθειες του δημοσίου

τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων > όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της

παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97

5.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου

Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >

6.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7939/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999 Εξαιρέσεις προμηθειών από

την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

7. Την Κ.Υ.Α. 27319/02 (ΦΕΚ 945/Β/24-7-02)

8. Την αριθμ. 14/2015 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου για έγκριση εκτέλεσης της

     προμήθειας

9.Την 195/19-02-2015 με ΑΔΑ : 75ΑΣΩ1Γ-Ρ0Π απόφασή του για έγκριση των τεχνικών

    Προδιαγραφών και εκτέλεσης της προμήθειας

10. Την προσφορά που κατατέθηκε

11. Την από 27/02/2015 εισηγητική έκθεση - γνωμοδότηση  της επιτροπής αξιολόγησης.

12.Τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2015 , σύμφωνα με τον οποίο

      υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.10/6265.002  για την<Προμήθεια υλικών για τη Συντήρηση – Επέκταση δικτύου Η/Υ – Επέκταση δικτύου Internet.

13.Την Αριθμ. 334/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

14.Την αριθμ. 53/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διατίθεται η σχετική πίστωση

 

                                                                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

1. Αναθέτουμε την  προμήθεια < Προμήθεια υλικών για τη Συντήρηση – Επέκταση δικτύου Η/Υ – Επέκταση δικτύου Internet> έτους 2015 από το  κατάστημα P.C.S. & MORE, Λιλιμπάκης Σπύρος, Εμπόριο & service Η/Υ, λιανικό εμπόριο μελανιών, με έδρα

την Σητεία αντί του ποσού των  1.541,00 € χωρίς ΦΠΑ 23% για τα  παρακάτω είδη:

 

Α/Α

περιγραφή

Μονάδα Μέτρησης

ποσότητα

Τιμή μονάδας σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Δαπάνη σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ

1

Ιστος στερεωσης

Τεμ.

3

20

60

2

Ubiquiti NanoBeam M5 AC NBE-M5AC-500 ισχύς 27db

Τεμ.

2

148

296

3

Ubiquiti Rocket M2 RocketM2

Τεμ.

3

75

225

4

εξοπλισμός  Ubiquiti airMAX Omni Antenna AMO-2G10 AMO-2G10

Τεμ.

3

160

480

5

Fast Ethernet switch 8port

Τεμ.

3

30

90

6

Καλώδιο utp cat5e (μέτρα)

Μέτρα

50

0,8

40

7

Αλλα υλικά (πολύπριζα, φισ κλπ)

Τεμ.

1

50

50

8

Εγκατάσταση παραμετροποίηση εξοπλισμού

Τεμ.

1

300

300

9

 

συν τεμ

16

ΣΥΝΟΛΟ

1.541,00 €

 

 

συν μετρ

50

ΦΠΑ 23%

354,43 €

 

 

 

 

Γενικό Σύνολο

1.895,43 €

 

 Σύνολο προμήθειας 1.541,00 € χωρίς ΦΠΑ 23%

 

2.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραπάνω προμήθεια σε προθεσμία που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία σύμφωνα και με τη σχετική σύμβαση

3.Η πληρωμή της παραπάνω προμήθειας θα γίνει από τη πίστωση του Κ.Α. :

Κ.Α.10/6265.002 των εξόδων του προϋπολογισμού οικ έτους 2015  με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών

 

 

                                                                                Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                              Θεόδωρος Πατεράκης