21/12/2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

21/12/2016 08:36  -  34 αναγνώσεις

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σητεία:  20-12-2016          

         ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

      ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

   Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                                                        Αριθμ. Αποφ: 1033     

                     72300  ΣΗΤΕΙΑ                                                   

        Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

    Πληροφορίες: Παπαμικρού Αγγελική

       Τηλ.:28433 40543

        Fax: 2843024584

                                                                                                                                                   

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας 

 

  1. Τις διατάξεις του N. 3852/2010. (ΦΕΚ 87/2010 /Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
  2. Την με αριθμ. 43/14-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  σχετικά με την κατάρτιση του Νέου Δημοτολογίου και μητρώων Αρρένων των Δήμων που συστήθηκαν με το Ν. 3852/2010.
  3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σητείας (ΦΕΚ   2714 /24-10-2013 τ. Β’).
  4. Τις διατάξεις του   άρθρου 35 του Ν.3584/2007, (ΦΕΚ αριθµ.143/τΑ’/28-06-

            2007) « Κώδικας  κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

  1. Την με αριθμ. 247/17-3-2014 Απόφαση του Δημάρχου περί  Τοποθέτησης των Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Σητείας.
  2. Την με αριθμ. 1885/17-12-2014 Απόφαση του Δημάρχου περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δήμου Σητείας.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006) «εξουσιοδότηση υπογραφών».
  1. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

         Αναθέτει στον υπάλληλο Συκιανάκη Αντώνιο, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο του Τμήματος  Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών του Δήμου μας, την έκδοση και υπογραφή με εντολή του των πάσης φύσεως Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων Δημοτολογίου και μητρώου Αρρένων του Δήμου Σητείας.

     Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Προϊστάμενο αναπληρώνει η Προϊσταμένη του Τμήματος Κ.Ε.Π. Ψαρομιχαλάκη Ιωάννα κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄ (λόγω συστέγασης των τμημάτων).

      Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη Απόφαση που αφορά έκδοση και υπογραφή των ανωτέρω εγγράφων.                                                                              

 

 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                            

 

                                                                                                   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ