5-11-2014 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΔΟΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

06/11/2014 13:10  -  402 αναγνώσεις

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Σητεία:  5-11-2014

          ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                

          ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

          Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                                                             Αριθμ. Πρωτ. : 6065 

                     72300  ΣΗΤΕΙΑ                                                                                                              Αριθμ. Αποφ:  1714             

 Πληροφορίες : Παπαμικρού Αγγελική

 Τηλέφωνο : 28433 40543

 Fax: 28430 24584

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

                                                                                                                                   ΠΡΟΣ:   Το Δήμο Δράμας

 

 

     ΘΕΜΑ : «Θέση σε διαθεσιμότητα της υπαλλήλου του Δήμου μας Χαρίτογλου Ευαγγελίας του Ιωάννη στα πλαίσια του Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας».

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ.8  του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) του άρθρου 24 παρ.1 του Ν.4255/2014 ( 89 Α΄) ,  του άρθρου 48 του Ν.  4274/2014 ( 147/Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 4285/2014 (Α΄191).

3. Την Αριθμ.Πρωτ.οικ.6096/εγκύκλιο 4/18-2-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Την αριθμ. 912 αριθμ. Πρωτ. 51328/1-10-2014 Απόφαση του Δημάρχου Δράμας  που εκδόθηκε έπειτα από την  με αριθμ.1578 αριθμ. Πρωτ. 5832/25-9-2014 Απόφαση παροχής σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου Σητείας, με την οποία μετατάσσεται η  μόνιμη υπάλληλος Χαρίτογλου Ευαγγελία του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων  με βαθμό Ε΄ και ΜΚ 1, από το Δήμο  Σητείας 

στο Δήμο Δράμας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1503/3-11-2014 τ. Γ΄(αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης  15517/13-10-2014).     

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ

 

      ΄Οτι η υπάλληλος του Δήμου Σητείας  με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, Χαρίτογλου Ευαγγελία του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων με βαθμό Ε΄ και ΜΚ 1, τίθεται σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός αρχομένης από 3-11-2014 (ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πράξης) του Γενικού Γραμματέα  της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

     Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως, με την πάροδο του μηνός και προς τούτο εκδίδεται αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου του φορέα υποδοχής, Δήμου Δράμας.

     Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία της υπαλλήλου βαρύνει το

 Δήμο Σητείας  και  μετά το πέρας της διαθεσιμότητας βαρύνει το φορέα της υποδοχής.

 

                                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

 

                                                                                                                               ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:

Ενδιαφερόμενη υπάλληλο

 

Εσωτερική Διανομή:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αντιδημάρχους
  3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου
  4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
  5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  6. Αρχείο Αποφάσεων Δημάρχου