16-2-2015 Έγκριση προμήθειας Ζωοτροφών

16/02/2015 15:16  -  269 αναγνώσεις

  


                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                    Σητεία    13-02-2015

ΔΗΜΟΣ  Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                                Αριθ Απόφασης: 174                            

                                                            

                                                                                          

          

             

 

 

 

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

           Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1.Tις διατάξεις του άρθρου 86 και 209 του ΔΚΚ(3463/2006).

2.Τις  διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93) που  αφορούν τη διαδικασία των προμηθειών ΟΤΑ.

3.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7339/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999

4.Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε για τη <Προμήθεια Ζωοτροφών >

5. Την αριθμ.  14/2015 Απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση της προμήθειας Ζωοτροφών

 

                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

1) Εγκρίνουμε την εκτέλεση της  <Προμήθεια Ζωοτροφών >  με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

2) Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την παραπάνω προμήθεια

 

 

 

 

                                             Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                            Θεόδωρος Πατεράκης