3/1/2011. Απόφαση 5. Διατήρηση θέσης ειδικού συμβούλου.

11/01/2011 12:10  -  1406 αναγνώσεις

Σητεία: 03 -1-2011                                                                                                        

Αριθ. Αποφ:   05                                            

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος  Σητείας

 Έχοντας υπόψη

-         την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)

-         την παρ 9 άρθρο 163 Ν. 3584/07

-         το άρθρο 254 του ν. 3852/10

-         την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ 55 Αρ. Πρωτ. 74802/29.12.2010

-         την απόφαση του Δημάρχου Σητείας με την οποία προσλήφθηκε ως ειδικός συνεργάτης του Δήμου η Τσαβαλά Μαρία του Δημητρίου . και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  36/17-2-2003/ΝΠΔΔ και την αριθ. 2/4-1-2007  του πρώην Δημάρχου, περί διατήρησής της στη θέση της ειδικής συμβούλου    

-         Τη βεβαίωση αριθ. Δ.Υ/3-1-2011 της οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2010 και την υποχρεωτική πρόβλεψη των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2011

 

Αποφασίζουμε

Α. Τη διατήρηση της Τσαβαλά Μαρίας του Δημητρίου, το γένος Σολιδάκη Μιχαήλ, ως Ειδική Σύμβουλο για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα  της αρμοδιότητάς της

Κατά τα λοιπά ισχύει η από αρ. 260/20-2-2003 υπογεγραμμένη ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με την οποία έχει συναφθεί η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Β. Η δαπάνη του παραπάνω προσωπικού ύψους 32.000,00 €, θα καλυφθεί για το έτος 2011 ως εξής: 

α. από τα δωδεκατημόρια των ΚΑ 00-6031 του προϋπολογισμού του έτους 2010 του Δήμου .Σητείας  έως την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2011, το αργότερο έως 31/03/2011, σύμφωνα με  τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/10

 β. Για το εναπομείναν χρονικό διάστημα από τον ενιαίο προϋπολογισμό έτους 2011 του νέου Δήμου Σητείας,  στον οποίο θα προβλεφθούν οι ανάλογες πιστώσεις.

 Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ