24-11-2014 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

27/11/2014 12:00  -  366 αναγνώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
 ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                Σητεία :  24/11/2014 

  ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                                             Αρ. Απόφασης :  1805                                       

  72300  ΣΗΤΕΙΑ                                            

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  Δήμαρχος  Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.  Την με αριθμ.56/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας περί έγκρισης ένταξης στο Σύμφωνο των Δημάρχων

3.  Το γεγονός από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

    Τη συγκρότηση στο Δήμο Σητείας  « Ενεργειακής Ομάδας» αποτελούμενης από τους εξής υπαλλήλους :

 • Λαντζανάκη Ανθή ,  κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Τηλ.εργ.: 28433-41343, φαξ:28430-20821, e-mail:lantzanaki@sitia.gr

 • Περάκης Ευάγγελος , υπάλληλος ΙΔΑΧ ειδικότητας  ΤΕ Γεωπόνων

      Τηλ.εργ.: 28433-41304, φαξ:28430-20821, e-mail:perakisv@sitia.gr

 • Ψυλινάκης Εμμανουήλ , κλάδου ΠΕ Χημικών

      Τηλ.εργ.: 28433-41323, φαξ:28430-20821, e-mail:psylinak@hotmail.com

 • Χατζάκης Εμμανουήλ , κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

      Τηλ.εργ.: 28430-20837, φαξ:28430-23037, mixanostasio@sitia.gr

 • Κοντογιαννάκη Αικατερίνη , κλάδου ΔΕ Ελεγκτών Εσόδων Εξόδων

      Τηλ.εργ.: 28433-40529, φαξ:28430-24584, e-mail:alodapoi@sitia.gr

 • Ψωμαδάκης Σταύρος , υπάλληλος ΙΔΑΧ της ΔΕΥΑΣ ειδικότητας Τοπογράφος   Μηχανικός ΠΕ.

      Τηλ.εργ.:28430-25740,φαξ:28430-26506,e-mail:psomadakis@sit.forthnet.gr

 Ακόμα την ομάδα θα πλαισιώσουν οι αιρετοί: 

 • Πατεράκης Θεόδωρος ,  Δήμαρχος
 • Λεβεντέρης Χαράλαμπος,   Αντιδήμαρχος

Και  εκ μέρους των Δημοτών  ο Περδικάκης Παντελής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Οι αρμοδιότητες της  « Ενεργειακής Ομάδας» περιλαμβάνουν :

 • Συντάσσει την έκθεση ενεργειακού ελέγχου με την υποστήριξη του εργαλείου αποτίμησης
 • Αναπτύσσει ένα πρόγραμμα εργασίας για την ενέργεια
 • Αναπτύσσει και να πραγματοποιήσει ενεργειακά αποδοτικά προγράμματα και έργα
 • Υλοποιεί την ετήσια ενεργειακή επιθεώρηση.
 • Διαμορφώνει προτάσεις για τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της ενέργειας και τη γνωστοποίηση  και ευρεία εφαρμογή των καλύτερων Ευρωπαϊκών ενεργειακών πρακτικών που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε επίπεδο δήμου Σητείας.
 • Διαμορφώνει σχέδιο βιώσιμης ενεργειακής διαχείρισης σε επίπεδο Δήμου Σητείας για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού και Εθνικού ενεργειακού στόχου  «20-20-20»
 • Ενημερώνει τους πολίτες για τη χρήση νέων τεχνολογιών και εξοπλισμών με σκοπό την αποδοτικότερη χρήση, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

   ΕΣΩΤΕΡ.ΔΙΑΝΟΜΗ

 • Οριζόμενους Υπαλλήλους
 • Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας                                     

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ