23-7-15 Απόφαση Ανάθεσης προμήθειας Εκτυπώσεων- Εκδόσεων-Βιβλιοδετήσεων-Εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων

24/07/2015 10:37  -  326 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                               Σητεία   23-7-2015                                                                 

ΔΗΜΟΣ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                          Αριθ Απόφασης: 780

                                                                                                                      

                                                Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 < Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >

2.Τον Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 και του Π.Δ. 113/10

3.Τις διατάξεις των άρθρων 1,23,24,25  του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93)

4.Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 του Ν. 2286/95 < Προμήθειες του δημοσίου

τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων > όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της

παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97

5.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου

Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >

6.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7939/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999 Εξαιρέσεις προμηθειών από

την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

7. Την Κ.Υ.Α. 27319/02 (ΦΕΚ 945/Β/24-7-02)

8. Την αριθμ. 14/2015 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου για έγκριση εκτέλεσης της

     προμήθειας

9.Την 595/08-06-2015 με ΑΔΑ : 665ΔΩ1Γ-651 απόφασή του για έγκριση των τεχνικών

    Προδιαγραφών και εκτέλεσης της προμήθειας

10. Την προσφορά που κατατέθηκε

11. Την από 01/07/2015 εισηγητική έκθεση - γνωμοδότηση  της επιτροπής αξιολόγησης.

12.Τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2015 , σύμφωνα με τον οποίο

      υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α.10/6615.001   

     30/6615,10/6613.001,20/6613,25/6613,30/6613.001,70/6613 για την προμήθεια

    <Εκτυπώσεων- Εκδόσεων-Βιβλιοδετήσεων-Εντύπων & υλικών μηχανογράφησης &

      πολλαπλών εκτυπώσεων  > έτους 2015 του Δήμου

13.Τις Αριθμ. 583,584,585,586,587,588,589/2015 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

14.Την αριθμ. 178/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία

Εγκρίνονται οι ανωτέρω αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και διατίθενται οι σχετικές

πιστώσεις

                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.Αναθέτουμε την προμήθεια < Εκτυπώσεων- Εκδόσεων-Βιβλιοδετήσεων-Εντύπων & υλικών

μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων  > έτους 2015 του Δήμου στον : ΑΦΟΙ Κ. & Γ.

ΕΥΑΓ. ΣΑΡΙΚΑ Ο.Ε ,Τυπογραφείο-Χαρτοπωλείο με έδρα την Σητεία αντί του ποσού των  3.939,14 € με ΦΠΑ 23% για τα παρακάτω είδη :

Α1)  Εκτυπώσεις-Εκδόσεις-βιβλιοδετήσεις για τις Διοικ.& Οικ.Υπηρ.Κ.Α. 10/6615.001

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

 

1

Βιβλιοδεσία θερμοκόλησης Α4

10

2,03

20,30

 

2

Φωτοαντίγραφο Έγχρωμο Α4

15

0,41

6,15

 

3

Σφραγίδα Στρογγυλή Δήμου

15

15,00

225,00

 

4

Σφραγίαδα Ξύλινη 1 σειρά

20

4,00

80,00

 

5

Σφραγίδα Ξύλινη 2 σειρών

20

5,30

106,00

 

6

Σφραγίδα Ξύλινη 3 σειρών

20

8,00

160,00

 

7

Σφραγίδα Ξύλινη 4 σειρών

20

9,80

196,00

 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

793,45

 
ΦΠΑ 23%

182,49

 
ΣΥΝΟΛΟ

975,94

 

Α2)  Εκτυπώσεις-Εκδόσεις-βιβλιοδετήσεις Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Κ.Α. 30/6615

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

 

1

Φωτοαντίγραφο Σχεδίων ΑΟ Ασπρόμαυρο

50

2,44

122,00

 

2

Φωτοαντίγραφο Σχεδίων Α1 Ασπρόμαυρο

50

1,22

61,00

 

3

Φωτοαντίγραφο Έγχρωμο Α4

20

0,41

8,20

 

4

Φωτοαντίγραφο Έγχρωμο Α3

40

0,81

32,40

 

5

Σφραγίδα Στρογγυλή Δήμου

5

15,00

75,00

 

6

Σφραγίδα Ξύλινη 1 σειρά

10

4,00

40,00

 

7

Σφραγίδα Ξύλινη 2 σειρών

10

5,30

53,00

 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

391,60

 
ΦΠΑ 23%

90,07

 
ΣΥΝΟΛΟ

481,67

 


ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α ΜΕ ΦΠΑ 23% :

1.457,61

 

ΟΜΑΔΑ Β ΕΝΤΥΠΑ & ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

 

Β1)  Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 


 

Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου   Κ.Α. 10/6613.001

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

 

1

Αποδείξεις είσπραξης Λαϊκής Αγοράς( μπλόκ των 100 φύλλων διαστάσεων 16,5Χ11,5 cm)

25

4,30

107,50

 

2

Δελτία κίνησης οχημάτων (μπλόκ διπλότυπα των 50 φύλλων διαστάσεων 17,5Χ25 cm)

40

4,00

160,00

 

3

Διατακτικές (μπλόκ διπλότυπα των 50 φύλλων διαστάσεων 16,5Χ23 cm)

45

3,00

135,00

 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

402,50

 
ΦΠΑ 23%

92,58

 
ΣΥΝΟΛΟ

495,08

 

Β2)  Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου   Κ.Α. 20/6613

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

 

1

Δελτία κίνησης οχημάτων (μπλόκ διπλότυπα των 50 φύλλων διαστάσεων 17,5Χ25 cm)

60

4,00

240,00

 

2

Διατακτικές (μπλόκ διπλότυπα των 50 φύλλων διαστάσεων 16,5Χ23 cm)

55

3,00

165,00

 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

405,00

 
ΦΠΑ 23%

93,15

 
ΣΥΝΟΛΟ

498,15

 

Β3)  Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 

Υπηρεσίας Άρδευσης του Δήμου   Κ.Α. 25/6613

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

 

1

Δελτία κίνησης οχημάτων (μπλόκ διπλότυπα των 50 φύλλων διαστάσεων 17,5Χ25 cm)

60

4,00

240,00

 

2

Διατακτικές (μπλόκ διπλότυπα των 50 φύλλων διαστάσεων 16,5Χ23 cm)

55

3,00

165,00

 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

405,00

 
ΦΠΑ 23%

93,15

 
ΣΥΝΟΛΟ

498,15

 

Β4)  Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου   Κ.Α. 30/6613.001

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

 

1

Δελτία κίνησης οχημάτων (μπλόκ διπλότυπα των 50 φύλλων διαστάσεων 17,5Χ25 cm)

60

4,00

240,00

 

2

Διατακτικές (μπλόκ διπλότυπα των 50 φύλλων διαστάσεων 16,5Χ23 cm)

55

3,00

165,00

 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

405,00

 
ΦΠΑ 23%

93,15

 
ΣΥΝΟΛΟ

498,15

 

Β5)  Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου   Κ.Α. 70/6613 (Ενδεικτικός Πρ/σμός 500,00 €)

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

 

1

Ατομικό βιβλιάριο χορήγησης φαρμάκων & νοσοκομειακής περίθαλψης σε νοσηλευτικά ιδρύματα εθνικού συστήματος υγείας των 50 φύλλων 2πλότυπο 2 όψεων

100

4,00

400,00

 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

400,00

 
ΦΠΑ 23%

92,00

 
ΣΥΝΟΛΟ

492,00

 


 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β  ΜΕ ΦΠΑ 23% :

2.481,53

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β ΜΕ ΦΠΑ 23% :

3.939,14

 
 Σύνολο προμήθειας  3.939,14 € με ΦΠΑ 23%

2. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν την παραπάνω προμήθεια σε προθεσμία που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία

3.Η πληρωμή της παραπάνω προμήθειας θα γίνει από τη πίστωση των Κ.Α. : 10/6615.001  30/6615,10/6613.001,20/6613,25/6613,30/6613.001,70/6613 των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών

  Ο Δήμαρχος Σητείας

  Θεόδωρος Πατεράκης