24-2-2015΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας < Αναλωσίμων Η/Υ-Φωτοτυπικών μηχ/των-ΦΑΞ >

24/02/2015 12:06  -  291 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΑΔΑ  Ω6Η4Ω1Γ-7ΛΗ  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                    Σητεία  19-02-2015

ΔΗΜΟΣ  Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                                Αριθ Απόφασης:  194                         

                                                            

                                                                                        

          

             

 

 

 

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

           Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1.Tις διατάξεις του άρθρου 86 και 209 του ΔΚΚ(3463/2006).

2.Τις  διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93) που  αφορούν τη διαδικασία των προμηθειών ΟΤΑ.

3.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7339/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999

4.Τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για τη προμήθεια « Αναλωσίμων Η/Υ-Φωτοτυπικών μηχ/των-ΦΑΞ  »

5. Την αριθμ.  14/2015 Απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση της προμήθειας Αναλωσίμων Η/Υ-Φωτοτυπικών μηχ/των-ΦΑΞ

                   

                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 

1) Εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας  < Αναλωσίμων Η/Υ-Φωτοτυπικών

μηχ/των-ΦΑΞ > με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

2) Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την παραπάνω προμήθεια

 

                           

 

 

 

 

                                            Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                            Θεόδωρος Πατεράκης