20/2/2015ΑποφασηΔημάρχου για ΄εγκριση τεχνικων προδιαγραφων που συντάχθηκαν για την εκτέλεση της δαπάνης φιλοξενίας εισηγητών στα πλαίσια εσπερίδας με θέμα ¨Ορθολογική Διαχείριση Υδατικών Πόρων Δήμου Σητείας ¨ o

27/02/2015 12:00  -  280 αναγνώσεις

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        64ΦΠΩ1Γ-Μ25       

                                                                                          Σητεία 20-02-2015

 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                   Αριθ Απόφασης: 197

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ        

     

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου  209 του ΔΚΚ(3463/2006).

2.Τις  διατάξεις της παρ 13 αρθ 20 του Ν 3731/08.

3.Tις διατάξεις του άρθρου  83 τουΝ 2362/1995- ΦΕΚ 247Α

4.Το Π.Δ 28/80

5.Το ΑΡΙΘ 21437/2011Εγγραφο Υπ Εσωτερικών Αποκέντρωσης  & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του αρθ 83        

παρ 1 του Ν 2362/95

6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.000,00€ στον ΚΑ 00-6433.001φιλοξενίες .

7.Την τεχνική περιγραφή  που συντάχθηκε  για την δαπάνη φιλοξενίας εισηγητών στα πλαίσια εσπερίδας με θέμα ¨Ορθολογική Διαχείριση Υδατικών Πόρων Δήμου Σητείας¨

 

                                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 

1. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την  εκτέλεση της δαπάνης  φιλοξενίας εισηγητών στα πλαίσια εσπερίδας με θέμα ¨Ορθολογική Διαχείριση Υδατικών Πόρων Δήμου Σητείας ¨&, καθορίζουμε την απευθείας ανάθεση της παραπάνω εργασίας.   

 

 

 

 

                                                                   Ο Δήμαρχος Σητείας

 

                                                               Θεόδωρος Πατεράκης