2015 Ανάθεση εργασίαςγια την διαμονή & την δαπάνη διατροφής (πρωινού & βραδινού) των εισηγητών που συμμετέχουν ενημερωτικής εσπερίδας με τίτλο ¨Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων Δήμου Σητείας ¨,

17/03/2015 11:31  -  289 αναγνώσεις
                                                                                                           ΑΔΑ    ΩΞΞ8Ω1Γ-15Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                               Σητεία : 4-3-2015 

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                Αρ. Απόφασης : 227                                              

                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο  Δήμαρχος  Σητείας  Θοδωρής Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ( Δ.Κ.Κ) και του ΠΔ 113/10

2.  Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08.

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ).

4.  Το αρίθμ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης

    & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών 

     ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95

5. Την υπ΄αριθμ. 35130/739/10(ΦΕΚ 1291 Τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού οικονομικών.

6.Την 305/14 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση διοργάνωσης ημερίδας με θέμα

  ¨Υδρογεωλογία της περιοχής  του Δήμου Σητείας

7.Την 30/15 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση διοργάνωσης ενημερωτικής εσπερίδας με   

   τίτλο ¨Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων Δήμου Σητείας ¨ & διάθεση της σχετικής πίστωσης

8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2015  σύμφωνα με τον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη

    πίστωση στον ΚΑ 00-6433.001¨Φιλοξενίες¨

9 .Την τεχνική περιγραφή που συντάχθηκε για την δαπάνη φιλοξενίας εισηγητών στα πλαίσια ενημερωτικής εσπερίδας με τίτλο ¨Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων Δήμου Σητείας ¨

10. Την 197/2015 απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών εκτέλεσης δαπάνης φιλοξενίας εισηγητών

11.Την 366/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  

 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α.  Αναθέτουμε την διαμονή  & την δαπάνη διατροφής (πρωινού & βραδινού) των εισηγητών που συμμετέχουν  ενημερωτικής εσπερίδας με τίτλο ¨Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων Δήμου Σητείας ¨, στην επιχ/ση

1. HOTEL ELYSEEA.E. , με ΑΦΜ  094083034,με έδρα τη Σητεία, αντί  του ποσού των

     200,00 € με ΦΠΑ,

Β. Η πληρωμή της παραπάνω δαπάνης,  θα γίνει από τις πιστώσεις του  ΚΑ  00-6433.001

    ¨ Φιλοξενίες¨  των εξόδων του προϋπολογισμού οικ έτους 2015, με την έκδοση σχετικού   

    εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών

    προς είσπραξη δικαιολογητικών.

 

 

 

 

                                                         Ο  Δήμαρχος Σητείας

 

 

 

                                                             Θεόδωρος Πατεράκης