29-9-2014 Απόφαση δημάρχου ανάθεσης προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για τις υπηρεσίες του Δήμου

29/09/2014 15:27  -  259 αναγνώσεις

                                                                                    


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                Σητεία  29 -09-2014                                                                 

ΔΗΜΟΣ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                           Αριθ Απόφασης: 1587

                                                                                                                        

 

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 < Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >

2.Τον Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 και του Π.Δ. 113/10

3.Τις διατάξεις των άρθρων 1,23,24,25  του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93)

4.Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 του Ν. 2286/95 < Προμήθειες του δημοσίου

τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων > όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της

παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97

5.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου

Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >

6.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7939/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999 Εξαιρέσεις προμηθειών από

την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

7. Την Κ.Υ.Α. 27319/02 (ΦΕΚ 945/Β/24-7-02)

8. Την αριθμ. 202/2014 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου για έγκριση εκτέλεσης της

     Προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για το Δήμο Σητείας

9.Την  1543/18-09-2014 με ΑΔΑ : 6Ω56Ω1Γ-Π02 απόφασή του για έγκριση των τεχνικών

    Προδιαγραφών και εκτέλεσης της προμήθειας

10. Την  προσφορά που κατατέθηκε

11. Την από 26/09/2014 εισηγητική έκθεση - γνωμοδότηση  της επιτροπής αξιολόγησης.

12. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ Έτους 2014 , σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας

13.Τις Αριθμ.  645-649/2014 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

14.Την αριθμ. 375/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία

Εγκρίνονται οι ανωτέρω αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και διατίθενται οι σχετικές

Πιστώσεις

 

                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Αναθέτουμε την  προμήθεια <Φαρμακευτικού υλικού για το Δήμο Σητείας > από το

φαρμακείο  Ζωγραφάκη -Κουτσοδόντη Μαγδαληνής & Κουτσοδόντη Ελένης Ο.Ε. με έδρα την Σητεία, αντί του ποσού των 3.500,80€ με ΦΠΑ  και αναλυτικά:

Διοικ.-Οικ. Υπηρεσία  Κ.Α. Προϋπολογισμού 10/6681.001Α) ΦΑΡΜΑΚΑ

Α/Α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Καθαρή Αξία

1

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (Ασπιρίνη) 500mg/tab BTX20

κουτί

15

1,70

25,50

2

Παρακεταμόλη (Depon) 500mg /tab BTX20

κουτί

18

0,70

12,60

3

Αντιισταμινικά δισκία XOZAL 5MG/TAB F.C.TAB BTx30

κουτί

5

6,67

33,35

4

Δισκία Κορτιζόνης MEDROL 4MG/TAB TAB ΒΤx50 (BLIST 5x10)

κουτί

5

2,42

12,10

5

Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης SOLU-MEDROL 125MG/VIAL PS.INJ.SOL BT x 1 ACT-O-VIAL (2ML)

μπουκάλι

5

2,69

13,45

6

Αντιόξινα δισκία MAALOX PLUS (200+200+25)MG/TAB TAB ΒΤx50 (BLIST 5x10)

κουτί

10

4,16

41,60

7

Σπασμολυτικά δισκία BUSCOPAN 10MG/TAB C.TAB BTx40 (BLIST 2 x 20)

κουτί

5

3,21

16,05

8

Αντιδιαρροϊκό δισκίο IMODIUM ORIGINAL 2MG/CAP CAPS ΒΤx6 (BLISTER 1x6)

κουτί

5

1,48

7,40

9

Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση TEARS NATURALE 0,1%+0,3% EY.DRO.SOL BTx30 FLx0,6 ML MONODOSE

τεμ

10

5,13

51,30

10

Αντισυπτικό κολλύριο OCULOSAN 0,005%+0,02% EY.DRO.SOL FLx10ML

μπουκάλι

5

4,50

22,50

11

Αντισταμινική αλοιφή  Fenistil 0,1% (W/W) gel t.b X30g

τεμ

5

4,28

21,40

12

Γάζες με αντιβιοτικό (Fucidin) 10cmX10cm

τεμ

5

5,80

29,00

13

Σπρέυ εγκαυμάτων Vioplex-Τ (1338,22+103,80) IU/G CUT.SP.PD FLX 121,40G

μπουκάλι

5

4,71

23,55

14

Αντισηπτικό διάλυμα Betadine 10% cut sol FLX  30ml

μπουκάλι

5

1,72

8,60

15

ZANTAC 150MG/TAB F.C.TAB BTx20 (FOIL 2x10)

κουτί

15

4,63

69,45

18

Φυσιολογικός Ορός 250 ml

τεμ

5

1,20

6,00

19

Φυσιολογικός Ορός 500 ml

τεμ

5

1,31

6,55

Καθαρο Ποσό

400,40

ΦΠΑ 6,5%

26,03

Σύνολο

426,43

Β) ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΛΟΙΠΑ

Α/Α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Καθαρή Αξία

1

Ελαστικός Επίδεσμος 2,50 Χ 0,05 μ

τεμ

5

0,20

1,00

2

Ελαστικός Επίδεσμος 2,50 Χ 0,10 μ

τεμ

5

0,27

1,35

3

Τριγωνικός Επίδεσμος

τεμ

5

1,12

5,60

4

Αιμοστατικός επίδεσμος 8*10 medium

τεμ

5

1,67

8,35

5

Γάζα αποστειρωμένη 15Χ15 12τεμ

κουτί

5

0,79

3,95

6

Γάζα αποστειρωμένη 17Χ30 12τεμ

κουτί

5

1,03

5,15

7

Γάζα αποστειρωμένη 36Χ40 10τεμ

κουτί

5

1,43

7,15

8

Λευκοπλάστ πλάτους 0,08 μ

ρολό

5

1,99

9,95

9

Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη διαφόρων σχημάτων και μεγεθών (Hansaplast) κουτί 40 τεμαχίων

κουτί

5

2,66

13,30

10

Βαμβάκι υδρόφιλο των 70 γρ ρολό

τεμ

5

0,79

3,95

Καθαρο Ποσό

59,75

ΦΠΑ 13%

7,77

Σύνολο

67,52

Γ) ΔΙΑΦΟΡΑ

Α/Α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Καθαρή Αξία

1

Αλοιφή για εγκαύματα Flamigel

τεμ

5

6,15

30,75

2

Γάντια

κουτί

5

4,39

21,95

3

Αντισηπτικό χεριών 500 ml

μπουκάλι

5

3,81

19,05

4

Οξυζενέ 100ml

μπουκάλι

5

0,58

2,90

5

Οινόπνευμα 70% 200ml

μπουκάλι

5

1,65

8,25

6

Γλωσσοπίεστρα (συσκ. 100τεμ)

συσκ.

5

2,09

10,45

7

Παγοκύστες

τεμ

5

1,58

7,90

8

Ερμάριο Φαρμακείο επίτοιχο 33Χ27Χ11

τεμ

5

23,14

115,70

Καθαρο Ποσό

216,95

ΦΠΑ 23%

49,90

Σύνολο

266,85Σύνολο Διοικ.-Οικ. Υπηρ.

760,80

Υπηρεσία Καθαριότητας  Κ.Α. Προϋπολογισμού 20/6681.001Α) ΦΑΡΜΑΚΑ

Α/Α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Καθαρή Αξία

1

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (Ασπιρίνη) 500mg/tab BTX20

κουτί

3

1,70

5,10

2

Παρακεταμόλη (Depon) 500mg /tab BTX20

κουτί

4

0,70

2,80

3

Αντιισταμινικά δισκία XOZAL 5MG/TAB F.C.TAB BTx30

κουτί

1

6,67

6,67

4

Δισκία Κορτιζόνης MEDROL 4MG/TAB TAB ΒΤx50 (BLIST 5x10)

κουτί

1

2,42

2,42

5

Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης SOLU-MEDROL 125MG/VIAL PS.INJ.SOL BT x 1 ACT-O-VIAL (2ML)

μπουκάλι

1

2,69

2,69

6

Αντιόξινα δισκία MAALOX PLUS (200+200+25)MG/TAB TAB ΒΤx50 (BLIST 5x10)

κουτί

2

4,16

8,32

7

Σπασμολυτικά δισκία BUSCOPAN 10MG/TAB C.TAB BTx40 (BLIST 2 x 20)

κουτί

1

3,21

3,21

8

Αντιδιαρροϊκό δισκίο IMODIUM ORIGINAL 2MG/CAP CAPS ΒΤx6 (BLISTER 1x6)

κουτί

1

1,48

1,48

9

Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση TEARS NATURALE 0,1%+0,3% EY.DRO.SOL BTx30 FLx0,6 ML MONODOSE

τεμ

2

5,13

10,26

10

Αντισυπτικό κολλύριο OCULOSAN 0,005%+0,02% EY.DRO.SOL FLx10ML

μπουκάλι

1

4,50

4,50

11

Αντισταμινική αλοιφή  Fenistil 0,1% (W/W) gel t.b X30g

τεμ

1

4,28

4,28

12

Γάζες με αντιβιοτικό (Fucidin) 10cmX10cm

τεμ

1

5,80

5,80

13

Σπρέυ εγκαυμάτων Vioplex-Τ (1338,22+103,80) IU/G CUT.SP.PD FLX 121,40G

μπουκάλι

1

4,71

4,71

14

Αντισηπτικό διάλυμα Betadine 10% cut sol FLX  30ml

μπουκάλι

1

1,72

1,72

15

ZANTAC 150MG/TAB F.C.TAB BTx20 (FOIL 2x10)

κουτί

3

4,63

13,89

16

Εμβόλιο Ηπατίτιδας 3 δόσεων ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) 20MCG/1ML(1 DOSE) INJ.SUSP BTx1PF.SYR.x1ML (1DOSE+1βελόνα+Backstop Syringe)

τεμ

132

12,22

1.613,04

17

Εμβόλιο Τετάνου 3 δόσεων δπλό D.T.VAX (ΑDULTS)  (ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟΥ ΕΜΒΟΛ.ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ,ΤΕΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ) (4+40)IU (ADULTS) INJ.SUSP BTxPF.SYRx0.5ML(1DO)

τεμ

132

1,68

221,76

18

Φυσιολογικός Ορός 250 ml

τεμ

1

1,20

1,20

19

Φυσιολογικός Ορός 500 ml

τεμ

1

1,31

1,31

Καθαρο Ποσό

1.915,16

ΦΠΑ 6,5%

124,49

Σύνολο

2.039,65

Β) ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΛΟΙΠΑ

Α/Α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Καθαρή Αξία

1

Ελαστικός Επίδεσμος 2,50 Χ 0,05 μ

τεμ

1

0,20

0,20

2

Ελαστικός Επίδεσμος 2,50 Χ 0,10 μ

τεμ

1

0,27

0,27

3

Τριγωνικός Επίδεσμος

τεμ

1

1,12

1,12

4

Αιμοστατικός επίδεσμος 8*10 medium

τεμ

1

1,67

1,67

5

Γάζα αποστειρομένη 15Χ15 12τεμ

κουτί

1

0,79

0,79

6

Γάζα αποστειρομένη 17Χ30 12τεμ

κουτί

1

1,03

1,03

7

Γάζα αποστειρομένη 36Χ40 10τεμ

κουτί

1

1,43

1,43

8

Λευκοπλάστ πλάτους 0,08 μ

ρολό

1

1,99

1,99

9

Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη διαφόρων σχημάτων και μεγεθών (Hansaplast) κουτί 40 τεμαχίων

κουτί

1

2,66

2,66

10

Βαμβάκι υδρόφιλο των 70 γρ ρολό

τεμ

1

0,79

0,79

Καθαρο Ποσό

11,95

ΦΠΑ 13%

1,55

Σύνολο

13,50

Γ) ΔΙΑΦΟΡΑ

Α/Α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Καθαρή Αξία

1

Αλοιφή για εγκαύματα Flamigel

τεμ

1

6,15

6,15

2

Γάντια

κουτί

1

4,39

4,39

3

Αντισηπτικό χεριών 500 ml

μπουκάλι

1

3,81

3,81

4

Οξυζενέ 100ml

μπουκάλι

1

0,58

0,58

5

Οινόπνευμα 70% 200ml

μπουκάλι

1

1,65

1,65

6

Γλωσσοπίεστρα (συσκ. 100τεμ)

συσκ.

1

2,09

2,09

7

Παγοκύστες

τεμ

1

1,58

1,58

8

Ερμάριο Φαρμακείο επίτοιχο 33Χ27Χ11

τεμ

1

23,14

23,14

Καθαρο Ποσό

43,39

ΦΠΑ 23%

9,98

Σύνολο

53,37Σύνολο Υπηρ.Καθαρ.

2.106,52

Υπηρεσία Άρδευσης Κ.Α. Προϋπολογισμού 25/6681.001
Α) ΦΑΡΜΑΚΑ

Α/Α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Καθαρή Αξία

1

Εμβόλιο Ηπατίτιδας 3 δόσεων ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) 20MCG/1ML(1 DOSE) INJ.SUSP BTx1PF.SYR.x1ML (1DOSE+1βελόνα+Backstop Syringe)

τεμ

12

12,22

146,64

2

Εμβόλιο Τετάνου 3 δόσεων δπλό D.T.VAX (ΑDULTS)  (ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟΥ ΕΜΒΟΛ.ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ,ΤΕΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ) (4+40)IU (ADULTS) INJ.SUSP BTxPF.SYRx0.5ML(1DO)

τεμ

12

1,68

20,16

Καθαρο Ποσό

166,80

ΦΠΑ 6,5%

10,84

Σύνολο Υπηρ.Αρδευση

177,64

Τεχνική Υπηρεσία  Κ.Α. Προϋπολογισμού 30/6681.001
Α) ΦΑΡΜΑΚΑ

Α/Α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Καθαρή Αξία

1

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (Ασπιρίνη) 500mg/tab BTX20

κουτί

2

1,70

3,40

2

Παρακεταμόλη (Depon) 500mg /tab BTX20

κουτί

3

0,70

2,10

3

Αντιισταμινικά δισκία XOZAL 5MG/TAB F.C.TAB BTx30

κουτί

1

6,67

6,67

4

Δισκία Κορτιζόνης MEDROL 4MG/TAB TAB ΒΤx50 (BLIST 5x10)

κουτί

1

2,42

2,42

5

Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης SOLU-MEDROL 125MG/VIAL PS.INJ.SOL BT x 1 ACT-O-VIAL (2ML)

μπουκάλι

1

2,69

2,69

6

Αντιόξινα δισκία MAALOX PLUS (200+200+25)MG/TAB TAB ΒΤx50 (BLIST 5x10)

κουτί

2

4,16

8,32

7

Σπασμολυτικά δισκία BUSCOPAN 10MG/TAB C.TAB BTx40 (BLIST 2 x 20)

κουτί

1

3,21

3,21

8

Αντιδιαρροϊκό δισκίο IMODIUM ORIGINAL 2MG/CAP CAPS ΒΤx6 (BLISTER 1x6)

κουτί

1

1,48

1,48

9

Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση TEARS NATURALE 0,1%+0,3% EY.DRO.SOL BTx30 FLx0,6 ML MONODOSE

τεμ

2

5,13

10,26

10

Αντισυπτικό κολλύριο OCULOSAN 0,005%+0,02% EY.DRO.SOL FLx10ML

μπουκάλι

1

4,50

4,50

11

Αντισταμινική αλοιφή  Fenistil 0,1% (W/W) gel t.b X30g

τεμ

1

4,28

4,28

12

Γάζες με αντιβιοτικό (Fucidin) 10cmX10cm

τεμ

1

5,80

5,80

13

Σπρέυ εγκαυμάτων Vioplex-Τ (1338,22+103,80) IU/G CUT.SP.PD FLX 121,40G

μπουκάλι

1

4,71

4,71

14

Αντισηπτικό διάλυμα Betadine 10% cut sol FLX  30ml

μπουκάλι

1

1,72

1,72

15

ZANTAC 150MG/TAB F.C.TAB BTx20 (FOIL 2x10)

κουτί

2

4,63

9,26

16

Εμβόλιο Ηπατίτιδας 3 δόσεων ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) 20MCG/1ML(1 DOSE) INJ.SUSP BTx1PF.SYR.x1ML (1DOSE+1βελόνα+Backstop Syringe)

τεμ

9

12,22

109,98

17

Εμβόλιο Τετάνου 3 δόσεων δπλό D.T.VAX (ΑDULTS)  (ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟΥ ΕΜΒΟΛ.ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ,ΤΕΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ) (4+40)IU (ADULTS) INJ.SUSP BTxPF.SYRx0.5ML(1DO)

τεμ

9

1,68

15,12

18

Φυσιολογικός Ορός 250 ml

τεμ

1

1,20

1,20

19

Φυσιολογικός Ορός 500 ml

τεμ

1

1,31

1,31

Καθαρό Ποσό

198,43

ΦΠΑ 6,5%

12,90

Σύνολο

211,33

Β) ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΛΟΙΠΑ

Α/Α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Καθαρή Αξία

1

Ελαστικός Επίδεσμος 2,50 Χ 0,05 μ

τεμ

1

0,20

0,20

2

Ελαστικός Επίδεσμος 2,50 Χ 0,10 μ

τεμ

1

0,27

0,27

3

Τριγωνικός Επίδεσμος

τεμ

1

1,12

1,12

4

Αιμοστατικός επίδεσμος 8*10 medium

τεμ

1

1,67

1,67

5

Γάζα αποστειρομένη 15Χ15 12τεμ

κουτί

1

0,79

0,79

6

Γάζα αποστειρομένη 17Χ30 12τεμ

κουτί

1

1,03

1,03

7

Γάζα αποστειρομένη 36Χ40 10τεμ

κουτί

1

1,43

1,43

8

Λευκοπλάστ πλάτους 0,08 μ

ρολό

1

1,99

1,99

9

Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη διαφόρων σχημάτων και μεγεθών (Hansaplast) κουτί 40 τεμαχίων

κουτί

1

2,66

2,66

10

Βαμβάκι υδρόφιλο των 70 γρ ρολό

τεμ

1

0,79

0,79

Καθαρό Ποσό

11,95

ΦΠΑ 13%

1,55

Σύνολο

13,50

Γ) ΔΙΑΦΟΡΑ

Α/Α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Καθαρή Αξία

1

Αλοιφή για εγκαύματα Flamigel

τεμ

1

6,15

6,15

2

Γάντια

κουτί

1

4,39

4,39

3

Αντισηπτικό χεριών 500 ml

μπουκάλι

1

3,81

3,81

4

Οξυζενέ 100ml

μπουκάλι

1

0,58

0,58

5

Οινόπνευμα 70% 200ml

μπουκάλι

1

1,65

1,65

6

Γλωσσοπίεστρα (συσκ. 100τεμ)

συσκ.

1

2,09

2,09

7

Παγοκύστες

τεμ

1

1,58

1,58

8

Ερμάριο Φαρμακείο επίτοιχο 33Χ27Χ11

τεμ

1

23,14

23,14

Καθαρό Ποσό

43,39

ΦΠΑ 23%

9,98

Σύνολο

53,37Σύνολο Τεχν.Υπηρ.

278,20

Υπηρεσία Πρασίνου  Κ.Α. Προϋπολογισμού 35/6681.001
Α) ΦΑΡΜΑΚΑ

Α/Α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Καθαρή Αξία

1

Εμβόλιο Ηπατίτιδας 3 δόσεων ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) 20MCG/1ML(1 DOSE) INJ.SUSP BTx1PF.SYR.x1ML (1DOSE+1βελόνα+Backstop Syringe)

τεμ

12

12,22

146,64

2

Εμβόλιο Τετάνου 3 δόσεων δπλό D.T.VAX (ΑDULTS)  (ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟΥ ΕΜΒΟΛ.ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ,ΤΕΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ) (4+40)IU (ADULTS) INJ.SUSP BTxPF.SYRx0.5ML(1DO)

τεμ

12

1,68

20,16

Καθαρό Ποσό

166,80

ΦΠΑ 6,5%

10,84

Σύνολο Υπηρ.Πράσιν

177,64ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3.500,80

2.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραπάνω προμήθεια σε προθεσμία που θα του υποδειχθεί από τον φορέα

3.Η πληρωμή της παραπάνω προμήθειας θα γίνει από τη πίστωση των σχετικών Κ.Α. των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Δήμου  με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

Θεόδωρος Πατεράκης