30-9-2015 Αναθεση της Προμήθειας < Συντήρηση φωτοτυπικών Δήμου Σητείας

30/09/2015 10:20  -  239 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΔΑ    7TOΩΩ1Γ-34Τ      

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                Σητεία   30-09-2015                                                                

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                Αριθ Απόφασης: 1094

                                                                                                                     

                                                                                         Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 < Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >

2.Τον Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 και του Π.Δ. 113/10

3.Τις διατάξεις των άρθρων 1,23,24,25  του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93)

4.Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 του Ν. 2286/95 < Προμήθειες του δημοσίου

τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων > όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της

παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97

5.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου

Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >

6.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7939/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999 Εξαιρέσεις προμηθειών από

την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

7. Την Κ.Υ.Α. 27319/02 (ΦΕΚ 945/Β/24-7-02)

8. Την αριθμ. 118/2015 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου για έγκριση εκτέλεσης της

     προμήθειας

9.Την 1063/23-095-2015 με ΑΔΑ : ΒΖΡΦΩ1Γ-ΓΗΖ   απόφασή του για έγκριση των τεχνικών

    Προδιαγραφών και εκτέλεσης της προμήθειας

10. Την προσφορά που κατατέθηκε

11. Την από 29/09/2015 εισηγητική έκθεση - γνωμοδότηση  της επιτροπής αξιολόγησης.

12.Τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2015 , σύμφωνα με τον οποίο

     υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον  Κ.Α. 10-6265.001  για την προμήθεια  < Συντήρηση

     φωτοτυπικών Δήμου Σητείας >

13.Την ΑΔΣ 234/15 Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  του Δήμου

14.Την Αριθμ.  555/2015 Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΓΣ8Ω1Γ-666

15.Την αριθμ. 131/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι ανωτέρω αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και διατίθεται η σχετική Πίστωση

                                                                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Αναθέτουμε την  Προμήθεια < Συντήρηση φωτοτυπικών Δήμου Σητείας > από το  κατάστημα ΒΑΤΣΑΚΗΣ Α.Ε. ,εμπορία ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών & πληροφορικής, Σητεία   αντί του ποσού των 2.090,00 € χωρίς  ΦΠΑ 23%

Είδος

ΤΕΜ.

Τιμή Ανταλ/κών σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Τιμή Εργασίας ανά συσκευή σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23%

ΔΑΠΑΝΗ σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23%

ΙΝΕΟ 161-211-213 set Drum-starter-blade ΚΕΠ ΣΗΤΕΙΑΣ

1

125

30

155,00 €

ΙΝΕΟ 161-211-213 set Drum-starter-blade Δημαρχείο ΣΗΤΕΙΑΣ - ημιώροφος

1

125

30

155,00 €

ΙΝΕΟ 161-211-213 set Drum-starter-blade Κοινότητα Λεύκης

1

125

30

155,00 €

 ΙΝΕΟ 211 Set (imaging unit-drum-starter) Κοινότητα Μακρύ Γυαλού

1.

410

50

460,00 €

ΙΝΕΟ 161-211-213 set Drum-starter-blade ΚΕΠ ΖΑΚΡΟΥ

1.

125

30

155,00 €

IMAG. UNIT 104 1502 Set (imaging unit-drum-starter) Κοινότητα Παλαικάστρου

1.

440

50

490,00 €

ΙΝΕΟ 161 set transfer roller Δημαρχείο ΣΗΤΕΙΑΣ – Αίθουσα ΔΣ

1.

100

30

130,00 €

ΙΝΕΟ 213 set transfer roller Δημαρχείο ΣΗΤΕΙΑΣ – Γραφείο Δημάρχου

1.

100

30

130,00 €

ΙΝΕΟ 164 set transfer roller ΚΕΠ Σητείας

1.

100

30

130,00 €

ΙΝΕΟ 210 set transfer roller Δημαρχείο ΣΗΤΕΙΑΣ – Λογιστήριο

1.

100

30

130,00 €

 

.


ΣΥΝΟΛΟ

2.090,00 €

 

 

 

ΦΠΑ 23%

480,70 €

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  σε ΕΥΡΩ

2.570,70 €

 

2.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραπάνω προμήθεια σε προθεσμία που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία

3.Η πληρωμή της παραπάνω προμήθειας θα γίνει από τη πίστωση του  Κ.Α.10/6265.001 των εξόδων του προϋπολογισμού οικ έτους 2015 με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

 

                                                                                            Θεόδωρος Πατεράκης