10-10-2014 Απόφαση έγκρισης εργασίας <παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην ενεργειακή ομάδα του δήμου για την εκπόνηση ΣΔΑΕ σύμφωνα με το σύμφωνο των Δημάρχων >

10/10/2014 08:53  -  230 αναγνώσεις

  


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΔΗΜΟΣ  Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                                Σητεία   08-10-2014                                                            

                                                                                         Αριθ Απόφασης:1622 

          

             

 

 

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

           Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1.Tις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42Α)

2. του Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης

3. του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως συμπληρώθηκε με την Παρ.3 του άρθρου 9 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/17-12-2010, τεύχος Α΄)

4. της υπ’ αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010, τεύχος Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά όρια του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 και των υπ’ αριθ. 48614/02.09.2010 και 58289/12.10.2010 εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. το Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/15-1-1980) περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

6. Την τεχνική έκθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Παροχή υποστηρικτικών

υπηρεσιών στην Ενεργειακή Ομάδα του Δήμου για την Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης

Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Σητείας, σύμφωνα με το Σύμφωνο των Δημάρχων»

 

                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

1. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της εργασίας «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην Ενεργειακή Ομάδα του Δήμου για την Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου

Ενέργειας Δήμου Σητείας, σύμφωνα με το Σύμφωνο των Δημάρχων» με απευθείας ανάθεση.

2. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την παραπάνω εργασία

 

 

 

 

                                             Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                            Θεόδωρος Πατεράκης