27-3-2015 Απόφαση ανάθεσης της «Προμήθειας υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου»

30/03/2015 08:32  -  317 αναγνώσεις

Απόφαση ανάθεσης της «Προμήθειας υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». Στο συνημμένο αρχείο.