12-02-2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1143/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

12/02/2016 15:04  -  177 αναγνώσεις

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Σητεία : 11-2-2016 

         ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

        Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                      Αριθμ. Αποφ : 119                   

                                 72300  ΣΗΤΕΙΑ                                            Αριθμ. Πρωτ. : 485

   Τηλέφωνο : 28433 / 40543,  546

    Πληροφορίες: Παπαμικρού Αγγελική

    Fax           :  28430 - 29243

   E-mail : Info@sitia.gr    

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  Αντιδήμαρχος  Σητείας  

 Έχοντας υπόψη:

1)     Τις διατάξεις των  άρθρων 1, 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2)      Την αρίθμ.1438/1-9-2014 απόφαση του Δημάρχου «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων αντιδημάρχου Λαντζανάκη Νικολάου»

3)     Τη με αρίθμ.262/29-9-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας που αφορά στη σύναψη προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Σητείας,  στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης σχετικά με τη λειτουργία Μαθητικής Εστίας στη Σητεία, καθώς και την από 5/10/2015 ισχύουσα Προγραμματική Σύμβαση.

4)     Την ανάγκη ορισμού υπαλλήλου  του  Δήμου μας ως υπεύθυνου λειτουργίας που θα  εκτελεί χρέη οικονομικού υπολόγου έναντι του Ιδρύματος  και θα παρακολουθεί την πραγματοποίηση δαπανών της Μαθητικής Εστίας στη Σητεία, καθώς και του ορισμού αναπληρωτή του.

5)     Την με αριθμ. 1143/15-10-2015 Απόφαση του Αντιδημάρχου

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

            Συμπληρώνει την με αριθμ. 1143/15-10-2015 Απόφαση του και ως κατωτέρω:

       Α.  Ορίζει  τον  Απιδιανάκη Ιωάννη  του Εμμανουήλ , μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Σητείας κλάδου ΔΕ Διοικητικού ως υπεύθυνο λειτουργίας, που θα εκτελεί χρέη οικονομικού υπολόγου έναντι του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, για την προσήκουσα παρακολούθηση και εκτέλεση του μέρους της προγραμματικής σύμβασης που αφορά την πραγματοποίηση δαπανών εκ μέρους του Ιδρύματος.

                 Β.   Σε περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος, τον υπάλληλο θα αναπληρώνει                   

           στα  ανωτέρω  καθήκοντα η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Σητείας Καμπανάκη  

           Μαρία του  Παντελή, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

 

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ :                                                                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

  • Αρμόδιο Αντιδήμαρχο
    • Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
  • Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
    • Ενδιαφερόμενους υπαλλήλους                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ