1/4/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού υπηρεσιών Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων έτους 2015»

01/04/2015 13:56  -  287 αναγνώσεις

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           ΑΔΑ: 7ΟΓ4Ω1Γ-7Τ6     

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                                                       Σητεία       01-04-2015                         

                                                                                                                                                 Αριθμ. Απόφασης:  328/2015

                                                                                        

                                         ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΘΕΜΑ : Πρόχειρος  Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας  &  Ευπρεπισμού υπηρεσιών Δήμου Σητείας  &  των Νομικών του Προσώπων έτους 2015»

 

                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

 • Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».

 • Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 • Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου

Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >

 •  Το αρίθμ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης

 &Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών 

 ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95

 • ΤηνΠ1/3306/03.11.2010ΑπόφασητουΥπουργείουΟικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) περί < Εξαίρεση Προμηθειών από   την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) >
 • Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.».
 • Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
 • υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 • το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12)
 • Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  Δημοσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
 • Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (Α΄45) , όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-14) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • Την υπ’ αριθμ. 6/18-2-2015  Μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας
 • Την αριθμ. 36/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας «Ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου Σητείας & Νομικών του Προσώπων Έτους 2015»  με πρόχειρο διαγωνισμό
 • Την ανάγκη του Δήμου και των Νομικών του προσώπων για την προμήθεια των αναφερόμενων στο θέμα ειδών.

 

 

                                                                                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο < Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού υπηρεσιών Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων έτους 2015 > προϋπολογισμού δαπάνης   16.832,45 € με ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την 6/18-2-2015  Μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης θα εγκριθούν με απόφαση της οικονομικής επιτροπής , σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. ε του Ν. 3852/2010.

 

 

                                                                                              Ο Δήμαρχος

 

                                                                                      Θεόδωρος Πατεράκης