17-7-2014/ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

03/09/2014 09:55  -  651 αναγνώσεις

  ελληνικη  δημοκρατια                                                                                                                                                       

  ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                            Σητεία :  17- 7 - 2014

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             

Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                                                                       Αρ.  Απόφασης: 982     

 Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                               

                                     

ΘΕΜΑ : Καθήκοντα Ληξιάρχου στην νέα Δημοτική ενότητα Ανάληψης του Δήμου Σητείας.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος  Σητείας

¨Εχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.344/76 «περί Ληξιαρχικών πράξεων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4.Τη με αριθμό 127080/57460/21-12-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφορικά με την «Υποδιαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 1984/τ.Β΄/22-12-2010).

5.Τη με αριθμό πρωτ.Φ.127080/57510/31-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Περί των  Ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται  από συνένωση ΟΤΑ με το Ν.3852/2010».

6.Την αρ.1067/11-2-2011 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 98/22-2-2011 τ.Γ ΄και ΦΕΚ 360/ τ.Γ΄/7-6-2011 Διόρθωση σφάλματος, περί ανάθεσης Ληξιαρχικών καθηκόντων στο Δήμο Σητείας.

7.Την με αρ. 321/20-2-2013 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 671/22-3-2013 τ.Β΄» Τροποποίηση της αρ.1067/11-2-2011 Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ανάθεσης Ληξιαρχικών καθηκόντων στο Δήμο Σητείας».

8. Τη δημιουργία  της νέας Δημοτικής Ενότητας Ανάληψης του Δήμου Σητείας που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ αριθμ. 93/14-4-2014 τ. Α΄ και την ανάγκη ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων σε υπάλληλο για τη  Δημοτική Ενότητα.

9. Την με αριθμ. Πρωτ. 4298/17-7-2014 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη της πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Δήμου  Σητείας οικονομικού έτους 2014, στον ΚΑ 10-6022.001, ύψους 400,00 € για την κάλυψη  δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης ληξιάρχου της νέας Δημοτικής Ενότητας Ανάληψης, του Δήμου Σητείας για το έτος 2014.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

     Προτείνουμε την ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Ανάληψης, στην υπάλληλο του Δήμου Σητείας Κόλοβρατ Μαρία του Ιβάν- Φαμπιάν, που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Ε΄.

    Η παρούσα Απόφαση θα σταλεί στην  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για την έκδοση Απόφασης για να δημοσιευθεί περίληψη της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                                                                                                               Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                                                                                Θεόδωρος Πατεράκης