27-8-2014 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ

03/09/2014 13:39  -  420 αναγνώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Σητεία: 27 -08- 2014

 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ  

 Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                                      Αριθμ. Αποφ : 1425

 72300  ΣΗΤΕΙΑ

  Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                    

                                             Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

                                        Ο  Δήμαρχος  Σητείας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).

2.Τις διατάξεις του Ν.4024/27-10-2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-10-2011) "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις , ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο , εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015"(ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-10-2011). όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3

του άρθρου 32 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2-2-2012).

3.Τις αριθμ. α) ΔΙΔΑΔ/Φ.31.7/882/οικ.21500/31-10-2011 εγκύκλιο του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης "Νέο Βαθμολόγιο -Μισθολόγιο για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς" και β) 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του ΓΛΚ για παροχή οδηγιών για τη εφαρμογή των διατάξεων του Β΄ Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011.

4. Τις με αριθμ. 58/2012 και 59/2012 διαπιστωτικές πράξεις μας για « Τροποποίηση των αρχικών διαπιστωτικών πράξεων 921/2011 και 956/2011 κατάταξης των υπαλλήλων του Δήμου μας  σε βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια αντίστοιχα  από 1/11/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011.

 5. Τα στοιχεία των Ατομικών Φακέλων των υπαλλήλων από τα οποία προκύπτει ότι συμπλήρωσαν την απαιτούμενη από το νόμο προϋπηρεσία για τη μετάβαση στο

επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

         Χορηγούμε στους παρακάτω αναφερόμενους υπαλλήλους του Δήμου μας, για το χρονικό διάστημα από 1/08/2014 μέχρι σήμερα 27/08/2014 το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού ένταξης, ανάλογα με τον χρόνο που πλεονάζει μετά την αρχική κατάταξη στις 1/11/2011, από την ημερομηνία που αναγράφεται αντίστοιχα στον καθένα ως εξής:

Α.  ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1

ΚΟΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕ

Β

Β3

21/8/2014

                  

ΚΟΙΝ/ΣΗ :                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

  • Δ/νση Διοικ/κών  Υπηρεσιών
  • Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
    • Γραφείο  Μισθοδοσίας
    • Ενδιαφερόμενο Υπάλληλο                             ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ