Τροποποίηση προγενέστερης Απόφασης με αριθμ. 143/2017 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου Σητείας

03/01/2018 14:58  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

                ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                  Σητεία : 2 – 1 - 2018

              ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             

    Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                                   Αρ.  Απόφασης: 5  

             Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                              

 Τηλέφωνο :  28433 – 40543,514                                          

 F A X    :       28430-24584                                                

 E- mail : info@sitia.gr                                                  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση προγενέστερης Απόφασης με αριθμ. 143/2017 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου Σητείας»

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 74 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)
  2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99  (ΦΕΚ 45/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ».
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  (ΦΕΚ 114/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις »
  5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Σητείας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  19.559 κατοίκους.
  6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
  7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας  έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
  8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ. 823/τ.Β΄/15-3-2017).
  9. Τις με αριθμ. 142/2017,143/2017,144/2017,145/2017 Αποφάσεις του «Ορισμός και Ανάθεση αρμοδιοτήτων των τεσσάρων Αντιδημάρχων του Δήμου Σητείας με θητεία από 1/3/2017 μέχρι 31/8/2019 όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.

10. Τη με αριθμ. 1/ 2-1-2018 Απόφασή του «Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου κ. Λεβεντέρη Χαράλαμπου».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  Τροποποιεί την προγενέστερη Απόφαση με αριθμ. 143/2017 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου Σητείας κ. Λαντζανάκη Νικολάου μόνο ως προς την ανάθεση αρμοδιοτήτων ως κατωτέρω:

 

Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λαντζανάκη Νικόλαο ως  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυόμισι ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλαδή για τα έτη από 1/3/2017-31/8/2019  μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης:

 

•      Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμείου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Εκκαθάρισης Δαπανών.

•     Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση των εσόδων του Δήμου και την είσπραξη των οφειλών προς το Δήμο.

•     Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε΄ ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α'/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

•     Έχει την αρμοδιότητα  τέλεσης  πολιτικών γάμων

•     Αρμοδιότητες γραφείου αγροτικής παραγωγής

•     Την εποπτεία και τον έλεγχο των ΤΟΕΒ που λειτουργούν στα όρια του Δήμου

•     αρμοδιότητες γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

•     Την ευθύνη για τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

•     Την ευθύνη για την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση του εισοδήματος των ασχολούμενων με τον πρωτογενή τομέα.

•     Για τη Δημοτική ενότητα Ανάληψης τον ορίζει αναπληρωτή της Ληξιάρχου Μαρίας Κόλοβρατ του Ηβάν - Φαμπιάν σε περίπτωση απουσίας της.

•     Την εξουσιοδότηση υπογραφής, βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και αφορούν θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση, Οικονομική διαχείριση ή Τεχνικά έργα (προκηρύξεις, αποφάσεις πρόσληψης, συμβάσεις έργων κ.λπ.) και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα καθώς και όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λ.π.).

  • Τον ορίζει ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

 Σητείας, ως αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη  Δημοτική  Ενότητα Ανάληψης:

α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών  συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους, Περβολακίων, Λιθινών, Πεύκων και Χρυσοπηγής για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στην ανωτέρω  δημοτική  ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη   δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής  ενότητας  Ανάληψης

ε) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη  δημοτική ενότητα .

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής  ενότητας Ανάληψης και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων  άρδευσης  και των αντλιοστασίων

- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της  Δημοτικής  ενότητας , της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων.

 

     Σε περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

    Με την έκδοση της παρούσας οι προγενέστερες  με αριθμ. 142/2017, 143/2017,144/2017,145/2017 καθώς και τις με αριθμ. 513/2017 και 670/2017  αποφάσεις περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων του Δήμου Σητείας παύουν να ισχύουν.

     Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

                                                                                          Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                         Θεόδωρος Πατεράκης