2-3-2015 Ανάθεση της προμήθεια <Αναλωσίμων Η/Υ-Φωτοτυπικών μηχ/των-Φαξ > έτους 2015

03/03/2015 14:12  -  305 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΔΑ: ΩΥΧ7Ω1Γ-ΙΕ5

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                Σητεία , 02/03/2015                                                     

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                Αριθ Απόφασης:214

                                                                                                                       

 

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 < Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >

2.Τον Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 και του Π.Δ. 113/10

3.Τις διατάξεις των άρθρων 1,23,24,25  του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93)

4.Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 του Ν. 2286/95 < Προμήθειες του δημοσίου

τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων > όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της

παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97

5.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου

Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >

6.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7939/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999 Εξαιρέσεις προμηθειών από

την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

7. Την Κ.Υ.Α. 27319/02 (ΦΕΚ 945/Β/24-7-02)

8. Την αριθμ. 14/2015 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου για έγκριση εκτέλεσης της

     προμήθειας

9.Την 194/19-02-2015 με ΑΔΑ : Ω6Η4Ω1Γ-7ΛΗ απόφασή του για έγκριση των τεχνικών

    Προδιαγραφών και εκτέλεσης της προμήθειας

10. Τις προσφορές που κατατέθηκαν

11. Την από 27/02/2015 εισηγητική έκθεση - γνωμοδότηση  της επιτροπής αξιολόγησης.

12.Τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2015 , σύμφωνα με τον οποίο

      υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.30/6613.003  για την προμήθεια Αναλωσίμων

      Η/Υ-Φωτοτυπικών μηχ/των-Φαξ

13.Την Αριθμ. 336/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

14.Την αριθμ. 53/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία

      εγκρίνεται η ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διατίθεται η σχετική πίστωση

 

                                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Αναθέτουμε την  προμήθεια <Αναλωσίμων Η/Υ-Φωτοτυπικών μηχ/των-Φαξ > έτους 2015

από το  κατάστημα  Ink Center Μανετάκης Βασίλης, λιανικό εμπόριο μελανιών, με έδρα

την Σητεία αντί του ποσού των  11.871,00 € χωρίς ΦΠΑ 23% για τα  παρακάτω είδη:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α

Είδος

Τύπος

Μοναδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ 23%

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 23%


1

HP  Q7516A

HP toner for laser 5200N

ΤΕΜ

2

130,00 €

260,00 €


2

Toner tn 311

Develop INEO 350

ΤΕΜ

10

33,00 €

330,00 €


3

Toner tn 114

Develop INEO 210,213,INEO 161

ΤΕΜ

20

23,50

470,00 €


4

Toner Hp83a

Hp laserjet MFP-m127fn

ΤΕΜ

10

58,00 €

580,00 €


5

Μελάνι pfi 102bk

Canon ploter ipf750 BK

ΤΕΜ

3

40,00 €

120,00 €


6

Μελάνι pfi-102mbk

Canon ploter ipf750 MBK

ΤΕΜ

3

40,00 €

120,00 €


7

Μελάνι pfi-102c

Canon ploter ipf750 C

ΤΕΜ

3

40,00 €

120,00 €


8

Μελάνι pfi-102y

Canon ploter ipf750 Y

ΤΕΜ

3

40,00 €

120,00 €


9

Μελάνι pfi-102m

Canon ploter ipf750 M

ΤΕΜ

3

40,00 €

120,00 €


10

toner mlt-d1082s

Samsung Laser ML1640

ΤΕΜ

8

40,00 €

320,00 €


11

toner clt-k504s

Samsung Laser CLP-415N bk

ΤΕΜ

4

50,00 €

200,00 €


12

toner clt-c504s

Samsung Laser CLP-415N cy

ΤΕΜ

4

50,00 €

200,00 €


13

toner clt-m504s

Samsung Laser CLP-415N mag

ΤΕΜ

4

50,00 €

200,00 €


14

toner clt-y504s

Samsung Laser CLP-415N yellow

ΤΕΜ

4

50,00 €

200,00 €


15

toner 50f2H00

Lexmark Laser ms310dn black

ΤΕΜ

3

100,00 €

300,00 €


16

toner MLT-D116L

Samsung Laser M2625

ΤΕΜ

10

40,00 €

400,00 €


17

ML2250D5 Toner

Samsung Laser print ML2251N

ΤΕΜ

2

50,00 €

100,00 €


18

toner pfa832

Laser printer Philips MFD-6135d

ΤΕΜ

4

80,00 €

320,00 €


19

Toner mlt-d1052L

Laser Fax Samsung SF-650R

ΤΕΜ

8

40,00 €

320,00 €


20

tn-r370

toner fax sagem mf4690 w/card

ΤΕΜ

6

88,00 €

528,00€


21

drm370

drum fax sagem mf4690 w/card

ΤΕΜ

2

110,00 €

220,00 €


22

Toner

Oliveti Copia 7024

ΤΕΜ

4

30,00 €

120,00 €


23

Toner

Lanier 6813 Φωτοτυπικό

ΤΕΜ

3

35,00 €

105,00 €


24

Toner TN-414k

Konica Minolta bizhub363 φωτοτυπ

ΤΕΜ

10

39,00 €

390,00 €


25 

Toner TN-118

Konica Minolta bizhub215 φωτοτυπ

ΤΕΜ

5

50,00 €

250,00 €


26

Μελάνι c6656AE

hp inkjet 7660 black

ΤΕΜ

4

16,00 €

64,00 €


27

Μελάνι c6657AE

hp inkjet 7660 color

ΤΕΜ

4

18,00 €

72,00 €


28

Μελάνι 339

hp officejet 7100 A3 black

ΤΕΜ

5

23,00 €

115,00 €


29

Μελάνι 344

hp officejet 7100 A3 color

ΤΕΜ

5

25,00 €

125,00 €


30

Μελάνι 350XL

hp deskjet 4260 black XL

ΤΕΜ

5

22,00 €

110,00 €


31

Μελάνι 351XL

hp deskjet 4260 color XL

ΤΕΜ

5

23,00 €

115,00 €


32

Μελ 10(c4844A)

Hp designjet 500ps 61cm black και         hp deskjet business 1200d

ΤΕΜ

8

26,00 €

216,00 €


33

Μελ 11cyan

hp deskjet business 1200d color cyan

ΤΕΜ

4

26,00 €

104,00 €


34

Μελ 11yellow

hp deskjet business 1200d color yel

ΤΕΜ

4

26,00 €

104,00 €


35

Μελ 11magenta

hp deskjet business 1200d color mag

ΤΕΜ

4

26,00 €

104,00 €


36

Μελ 82cyan c4911A

Hp designjet 500ps color cyan

ΤΕΜ

4

26,00 €

104,00 €


37

Μελ 82yellow

Hp designjet 500ps color yellow

ΤΕΜ

4

26,00 €

104,00 €


38

Μελ 82magenta

Hp designjet 500ps color mag

ΤΕΜ

4

26,00 €

104,00 €


39

HP 7115A

HP toner 1200 and 1000 Laser A4

ΤΕΜ

5

45,00 €

225,00 €


40

HP 35A

HP toner for 1005, 1006 Laser A4

ΤΕΜ

5

40,00 €

200,00 €


41

HP 36A

HP toner for 1505n Laser A4

ΤΕΜ

6

40,00 €

240,00 €


42

HP Q2612A

HP toner for 1012,1020 Laser A4

ΤΕΜ

6

50,00 €

300,00 €


43

CB540A

HP toner for CP1515n black

ΤΕΜ

10

50,00 €

500,00 €


44

CB541A

HP toner for CP1515n cyan

ΤΕΜ

8

50,00 €

400,00 €


45

CB542A

HP toner for CP1515n Yellow

ΤΕΜ

8

50,00 €

400,00 €


46

CB543A

HP toner for CP1515n Magenta

ΤΕΜ

8

50,00 €

400,00 €


47

HP Q7553A

HP toner for P2015N

ΤΕΜ

4

65,00 €

260,00 €


48

HP Q6000A

HP toner for color 2600N black

ΤΕΜ

3

60,00 €

180,00 €


49

HP Q6001A

HP toner for color 2600N Cyan

ΤΕΜ

3

60,00 €

180,00 €


50

HP Q6002A

HP toner for color 2600N Yellow

ΤΕΜ

3

60,00 €

180,00 €


51

HP Q6003A

HP toner for color 2600N Magenta

ΤΕΜ

3

60,00 €

180,00 €


52

CF283A

hp toner for laser mfp-m127fn

ΤΕΜ

6

50,00 €

300,00 €


53

CT13T66414A

epson μελάνι T6641 black

ΤΕΜ

4

5,00

20,00


54

CT13T66424A

epson μελάνι T6642 cyan

ΤΕΜ

4

5,00

20,00


55

CT13T66434A

epson μελάνι T6643 magenta

ΤΕΜ

4

5,00

20,00 €


56

CT13T66444A

epson μελάνι T6644 yellow

ΤΕΜ

4

5,00

20,00


 

 

 

Συνολο Τεμαχίων

292

 

11.871,00


 

 

 

 

 

ΦΠΑ 23%

2.730,33


 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.601,33€


Σύνολο προμήθειας 11.871,00,00 € χωρίς ΦΠΑ 23%

2.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραπάνω προμήθεια σε προθεσμία που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία σύμφωνα και με τη σχετική σύμβαση

3.Η πληρωμή της παραπάνω προμήθειας θα γίνει από τη πίστωση του Κ.Α. :

Κ.Α.10/6613.003 των εξόδων του προϋπολογισμού οικ έτους 2015  με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών

 

 

                                                                           Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                        Θεόδωρος Πατεράκης