1-9-2014/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

02/09/2014 12:49  -  562 αναγνώσεις

 

                                                                                                                        

             

              ελληνικη  δημοκρατια                                                                                                                                                       

                  ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                           Σητεία :   1- 9 -2 014

              ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             

  Ταχ. Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 5403

             Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                                                                                                       Αριθμ.Απόφασης: 1437

  Τηλέφωνο :  28433 – 40501, 543                                           

   F A X    :       28430-24584                                                 

   E- mail :  info@sitia.gr      

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σητείας

`Εχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις των  άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α  « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 24664/10-12-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 2102/31-12-2010 τ.Β΄)  σύμφωνα με την οποία μεταφέρθηκαν από 1/1/2011 στο Δήμο Σητείας  οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών /-στριών σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
3. Την Κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 117/τ.Γ΄/5-2-2013). 
 

4.      Την αριθμ. 1044/19-12-2011 Διαπιστωτική πράξη λύσης εργασιακής σχέσης υπαλλήλου Κουνελάκη Ελένης του Κωνσταντίνου λόγω συνταξιοδότησης , που υπηρετούσε με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με την ειδικότητα ΥΕ καθαρίστριας πλήρους απασχόλησης, στο  Δημοτικό Σχολείο Παλαικάστρου.

5.      Τις εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν στο Δημοτικό Σχολείο Παλαικάστρου.

6. Την με  αρίθμ. Πρωτ. 5403/1-9-2014 αίτηση της υπαλλήλου του Δήμου μας Αμυγδαλιού Ευφημίας του Γεωργίου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών σχολικών μονάδων, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.,  η οποία υπηρετεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας με πλήρη απασχόληση  και ζητά την μετακίνησή της στο  Δημοτικό Σχολείο Παλαικάστρου όπου υπάρχει κενή θέση.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

     Εγκρίνουμε τη μετακίνηση της υπαλλήλου του  Δήμου Σητείας, Αμυγδαλιού Ευφημίας του Γεωργίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων πλήρους απασχόλησης, από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας που υπηρετεί στο  Δημοτικό Σχολείο Παλαικάστρου όπου υπάρχει κενή θέση, από 01 Σεπτεμβρίου 2014  για  την κάλυψη  εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών.

 

                                                                                                                                                                Ο Δήμαρχος Σητείας

ΚΟΙΝΟΠ.

  • Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών                                            
  • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Αρμόδιο Αντιδήμαρχο                                                                                                            Θοδωρής Πατεράκης
  • Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης
  • ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Τσόχα 36 Τ.Κ.11521 Αθήνα
  • Ενδιαφερόμενη