31-7-2014 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

01/08/2014 12:07  -  578 αναγνώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Σητεία: 31 -07- 2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

 Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                                                   Αριθμ. Αποφ : 1042

  72300  ΣΗΤΕΙΑ

  Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                    

 Α Π Ο Φ ΑΣΗ 

  Ο  Δήμαρχος  Σητείας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).

2.Τις διατάξεις του Ν.4024/27-10-2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-10-2011) "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις , ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο , εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015"(ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-10-2011). όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3

του άρθρου 32 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2-2-2012).

3.Τις αριθμ. α) ΔΙΔΑΔ/Φ.31.7/882/οικ.21500/31-10-2011 εγκύκλιο του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης "Νέο Βαθμολόγιο -Μισθολόγιο για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς" και β) 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του ΓΛΚ για παροχή οδηγιών για τη εφαρμογή των διατάξεων του Β΄ Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011.

4. Τις με αριθμ. 58/2012 και 59/2012 διαπιστωτικές πράξεις μας για « Τροποποίηση των αρχικών διαπιστωτικών πράξεων 921/2011 και 956/2011 κατάταξης των υπαλλήλων του Δήμου μας  σε βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια αντίστοιχα  από 1/11/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011.

 5. Τα στοιχεία των Ατομικών Φακέλων των υπαλλήλων από τα οποία προκύπτει ότι συμπλήρωσαν την απαιτούμενη από το νόμο προϋπηρεσία για τη μετάβαση στο

επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

         Χορηγούμε στους παρακάτω αναφερόμενους υπαλλήλους του Δήμου μας, για το χρονικό διάστημα από 1/07/2014 μέχρι σήμερα 31/07/2014 το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού ένταξης, ανάλογα με τον χρόνο που πλεονάζει μετά την αρχική κατάταξη στις 1/11/2011, από την ημερομηνία που αναγράφεται αντίστοιχα στον καθένα ως εξής:

 

Α.  ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1

ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ

Γ

Γ4

23/7/2014

2

ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ

Δ

Δ2

17/7/2014

3

ΤΣΙΜΗΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΕ

Γ

10/7/2014

4

ΜΠΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ

Ε

17/7/2014

                  

 

 

 

Β. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1

ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΥΕ

Γ

Γ3

01/7/2014

 

   

ΚΟΙΝ/ΣΗ :                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

  • Δ/νση Διοικ/κών  Υπηρεσιών
  • Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
  • Γραφείο  Μισθοδοσίας
  • Ενδιαφερόμενους Υπαλλήλους                                             ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ