25-7-2014 Ορισμός υπαλλήλων για τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής Δημοσίων Φορέων

30/07/2014 11:39  -  497 αναγνώσεις

                                                                                                                                    

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                      

              ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                           Σητεία :   25-07-2014

              ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             

  Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                      

   Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ     

  Τηλέφωνο :  2843340525, 514                                   

   F A X    :       28430-24584                                                        Αρ. Απόφασης: 1013

  Πληροφορίες: Φωτεινάκη Μαρία

                                                                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

`Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του   άρθρου  58 παρ. 1δ του N. 3852/2010. (ΦΕΚ 87/2010 /Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».                                 
  2. Την με αριθμ.πρωτ.ΥΑΠ/Φ.40.4/4345 Απόφαση της υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για ορισμό υπαλλήλων που θα τηρούν και θα ενημερώνουν το Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής των δημοσίων φορέων

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου  Σητείας (ΦΕΚ 2714/τ.Β΄/24-10-2013).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

   Εξουσιοδοτούμε τους παρακάτω υπαλλήλους:

Α. Οικονομάκη Μιχαήλ, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, τηλ.2843340546, email:oikonomakis@sitia.gr και

Β. Μαλλιαρουδάκη Λέανδρο , κλάδου ΤΕ Πληροφορικής , τηλ.2843340505, email:leandros@sitia.gr,  

να καταγράψουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με την ψηφιακή υποδομή που χρησιμοποιεί ή τηρεί ο φορέας  μας στη  διαδικτυακή εφαρμογή http://appς.ktpae.gr/eInventory  και συγκεκριμένα:

α) τις πληροφοριακές και επικοινωνιακές υποδομές και συστήματα

β)το λογισμικό

γ)Τα μητρώα/κατηγορίες αρχείων δεδομένων

δ)Τις σχετικές άδειες χρήσης/ εκμετάλευσης

ε)τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

στ)κάθε αναγκαία και συναφή με τα παραπάνω λεπτομέρεια, που είναι χρήσιμη για την ταυτοποίηση και πλήρη περιγραφή του καταχωρούμενου στοιχείου.

Επίσης οι ανωτέρω υπάλληλοι θα αναλάβουν την τήρηση και διαρκή ενημέρωση των σχετικών στοιχείων του Δήμου και θα αποτελούν τον σύνδεσμο με την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 1.Γραφείο Δημάρχου                                                                                                      Ο Δήμαρχος Σητείας

 2.Υπεύθυνους υπάλληλους                                                                                      

 3. Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής                                                                         Θεόδωρος Πατεράκης

     Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης&

      Διοικητικής Μεταρρύθμισης