30-9-2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

02/10/2014 10:40  -  457 αναγνώσεις

                                                                                                                                     

             ελληνικη  δημοκρατια                                                                                                                                      

              ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                           Σητεία :  30 - 9 - 2014

              ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             

             Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                                                    Αρ.  Απόφασης: 1595   

             Τ.Κ.    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                              

 

 

 

 

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Σητείας»

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).

2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010.

3) Το με αριθμ. 15/7-9-2014 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σητείας.

 4) Την με αριθμ.  1440/1-9-2014 απόφαση του Δημάρχου   «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων αντιδημάρχου Λεβεντέρη Χαράλαμπου».

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

    Ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σητείας, τον Αντιδήμαρχο σε θέματα  Περιβάλλοντος -Πρασίνου και Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  κ. Λεβεντέρη Χαράλαμπο.

   Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον οριζόμενο, στα μέλη της Επιτροπής, στο γραφείο υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου & στη διαύγεια.

 

                                                                                                                                         Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                                                                         Θεόδωρος Πατεράκης