30-9-2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

02/10/2014 10:31  -  431 αναγνώσεις

  ελληνικη  δημοκρατια                                                                                                                                      

     ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                              Σητεία :  30 - 9 - 2014

      ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                            

     Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                                       Αρ.  Απόφασης: 1594   

        Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                              

 

 

 

 

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Σητείας»

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).

2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010.

3) Το με αριθμ. 15/7-9-2014 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας.

 4) Την με αριθμ.  1441/1-9-2014 απόφαση του Δημάρχου   «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων αντιδημάρχου Τερζή Λεωνίδα».

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

    Ορίζει ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας, τον Αντιδήμαρχο σε θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κ. Τερζή Λεωνίδα.

   Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον οριζόμενο, στα μέλη της Επιτροπής, στο γραφείο υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου & στη διαύγεια.

 

 

       

                                                                                         Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                         Θεόδωρος Πατεράκης