29-7-2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΗΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΑ

05/08/2014 12:06  -  241 αναγνώσεις

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                      

       ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                           Σητεία :   29-07-2014

        ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                       

  Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                                          Αρ.Απόφασης: 1041

             Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ     

  Τηλέφωνο :  2843340525, 514                                  

   F A X    :       28430-24584                                                         

Πληροφορίες: Βαρδάκη Κατερίνα

 

 

                                                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ

 

                                                                                   Ο Δήμαρχος Σητείας

`Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του   άρθρου  58 του N. 3852/2010. (ΦΕΚ 87/2010 /Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».                                 

               2. Το με αριθμ.πρωτ.Π51/24/18-7-2014 έγγραφο του Ι.Κ.Α. σχετικά με την    ηλεκτρονική πιστοποίηση Δήμων για την άντληση       μέσω διαδικτύου των  αποφάσεων γνωστοποίησης αποτελέσματος αναπηρίας υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α..

               3. Την ανάγκη  ηλεκτρονικής  πιστοποίησης του Δήμου και πρόσβασής του στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. προκειμένου   να ενημερώνεται και να ελέγχει   τα αποτελέσματα πιστοποίησης αναπηρίας των υγειονομικών επιτροπών  του ΚΕ.Π.Α.     

 

                                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

          Ορίζει την υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού  κ. Κολυδάκη Αργυρώ του Ιωάννου κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ως υπεύθυνη του Δήμου Σητείας με αρμοδιότητα  να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής του Δήμου στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως νόμιμος διαχειριστής  και να μεταβεί  στην αντίστοιχη υπηρεσία του Ι.Κ.Α. στον Άγιο Νικόλαο προκειμένου να παραλάβει  τον  κλειδάριθμο, ώστε να ολοκληρωθεί  στη συνέχεια η ενεργοποίηση χρήστη.

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

 1.Ι.Κ.Α.                                                                                    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 1.Γραφείο Δημάρχου

 2.Υπεύθυνο υπάλληλο