5.4.2016.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας << Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή >>

05/04/2016 13:28  -  150 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΩΨΗΥΩ1Γ-ΣΛΑ

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                   Σητεία : 29-3-2016 

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                    Αρ. Απόφασης :250

 

ΘΕΜΑ:Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας << Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή >>

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  Δήμαρχος  Σητείας  Θοδωρής Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ( Δ.Κ.Κ) και του ΠΔ 113/10

2.  Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08.

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ).

4.  Το αρίθμ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95

5.  Την  αριθμ. 2/54638/0022/13-8-2008 (ΦΕΚ 1716/Β/26-8-2008 ) κοινή απόφαση  των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης όπως διορθώθηκε με το αρ. 1916/18-9-08 ΦΕΚ

6. To ΠΔ 28/80

7. Την ανάγκη του Δήμου να οριστεί ένας Δικαστικός Επιμελητής  για να αναλάβει την κοινοποίηση παντός δικογράφου του Δήμου .

8.  Την  τεχνική έκθεση που συντάχθηκε 

9.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2016 , σύμφωνα με τον οποίο  υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.00/6116 <Αμοιβές δικαστικών επιμελητών >

10. Την Αριθμ.: 474/2016 ΑΑΥ

12. Την αριθμ.: 27 /16-3-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διατίθεται η σχετική πίστωση.

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1.Εγκρίνουμε  την εκτέλεση της εργασίας & τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την εργασία κοινοποίησης παντός δικογράφου του Δήμου προς αντιδίκους, ήτοι απαλλοτριώσεις -εξώδικα -αγωγές- αποφάσεις και ότι άλλο έκτακτο προκύψει για κοινοποίηση από 1/5/2016- έως 30/4/2017 και καθορίζουμε την  δι απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των παραπάνω .  

2.Αναθέτουμε απευθείας την ανωτέρω  εργασία στον δικαστικό επιμελητή  κ. Δρακάκη Κων/νο, με ΑΦΜ 028790598, έδρα τη Σητεία, οδός I.Σακκαδάκη 3, για  κοινοποιήσεις, εντός και εκτός πόλης Σητείας ,σύμφωνα με τις τιμές βάση του ΦΕΚ 709/16-3-2016, τεύχος Β,΄ μέχρι του ορίου των 1.300,00 € με   ΦΠΑ 23% και ως 30/4/2017

   Η πληρωμή της παραπάνω εργασίας θα γίνει από τη πίστωση του  ΚΑ 00/6116<<Αμοιβές δικαστικών επιμελητών >> όπως αυτή έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ.έτους 2016 με την έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών.

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ   

  

 

                                                                                 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ