14-8-2014 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

03/09/2014 14:30  -  406 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                       Σητεία :  14-8-2014

 ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                       Αριθμ. Αποφ : 1388                     

Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                          

72300  ΣΗΤΕΙΑ

 Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

                                             Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  Δήμαρχος  Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης

Έχοντας υπόψη:

1)             Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2)             Τις διατάξεις του άρθρου 35 του  Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄143/2007), για τα καθήκοντα των υπαλλήλων.

3)             Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας  ΦΕΚ 2714/24-10-2013/ Β`.

4)            Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006) «εξουσιοδότηση υπογραφών».

5)            Την με αριθμ. 250/17-3-2014 Τοποθέτησης των υπαλλήλων του Δήμου Σητείας στις οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ.

6)             Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου του Δήμου μας Φιλιππάκη Ματθαίου του Εμμανουήλ, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων  Μηχανικών με βαθμό Β΄

7)             Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Αναθέτει  στον υπάλληλο του Δήμου μας Φιλιππάκη Ματθαίο του Εμμανουήλ, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων  Μηχανικών με βαθμό Β΄, Προϊστάμενο του Τμήματος Καθαριότητας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, παράλληλα  καθήκοντα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω υπηρεσιακών αναγκών

Β. Εξουσιοδοτεί τον υπάλληλο για την υπογραφή υπηρεσιακών εγγράφων που αφορούν την εκτέλεση έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

                                   

                                                                                         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

 


                                                                                          ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ