07/10/2014, ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

08/10/2014 11:36  -  586 αναγνώσεις

 

 
   


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Σητεία 07/10/2014

   ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                     Αρ. Αποφ.: 1621

Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9                             ΑΔΑ: 66ΧΤΩ1Γ-Φ9Ε

        Τ.Κ. 72300

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

για την παράταση χρόνου της προσωρινής αποσφράγισης και για χρονικό διάστημα μέχρι τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014, του κατ/τος «Επιχείρηση Αναψυχής (Μπαρ)» ιδιοκτησίας κ’ Βασιλάκη  Ελευθέριου του Αδαμαντίου, το οποίο βρίσκεται στο Πισκοκέφαλο Σητείας.

Ο Δήμαρχος Δήμου Σητείας Πατεράκης Θεόδωρος έχοντας υπόψη:

1.Τις  διατάξεις  του άρθρου 80 του Ν.3463/2006.

2.Τις  διατάξεις της Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/8-10-2012 Υγ. Διάταξης (ΦΕΚΒ 2718/12)

3.Την   υπ’  αρ.  767/29 –05 - 14 Απόφαση   Σφράγισης  του  κατ/τος, την  από  20/06/14 Έκθεση Σφράγισης Καταστήματος, την αριθμό 903/27-6-2014 Απόφαση για την προσωρινή αποσφράγιση και την αριθμό 1409/21-08-2014 Απόφαση για την παράταση της προσωρινής αποσφράγισης.

4.Την αριθμό 6091/07-10-2014 αίτηση του ενδιαφερομένου για παράταση χρόνου προσωρινής αποσφράγισης με το σκεπτικό ότι απαιτείται πρόσθετος χρόνος προκειμένου, στο ανωτέρω κατ/μα πρέπει να ολοκληρωθούν διάφορες συμπληρωματικές εργασίες (πχ καθαρισμοί, ελαιοχρωματισμοί), να διεκπεραιωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι - αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υγειονομική Υπηρεσία κ.λ.π.) και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την λήψη της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του, 

5.Το  περιεχόμενο του φακέλου του ανωτέρω κατ/τος.

6. Την αριθμό 1438/2014 Απόφαση Δημάρχου με την οποία μεταβιβάζονται συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον Αντιδήμαρχο.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την παράταση χρόνου της προσωρινής αποσφράγισης του κατ/τος «Επιχείρηση Αναψυχής (Μπαρ)» ιδιοκτησίας κ’ Βασιλάκη  Ελευθέριου του Αδαμαντίου, το οποίο βρίσκεται στο Πισκοκέφαλο Σητείας, από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 έως τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:00, με αποκλειστικό σκοπό να γίνουν διάφορες συμπληρωματικές εργασίες (πχ καθαρισμοί, ελαιοχρωματισμοί), να διεκπεραιωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι – αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την λήψη της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

 

Απαγορεύεται η λειτουργία του καταστήματος για το κοινό, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της προσωρινής αποσφράγισης του και μέχρι την λήψη της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                            

  1. Ενδιαφερόμενος με αποδ. επίδοσης                       

  2. Α.Τ. Σητείας                                                  

                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                                                                                                       

                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΤΖΑΝΑΚΗΣ