16-10-2014, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

22/10/2014 09:21  -  431 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΑΔΑ: ΒΑΚ7Ω1Γ-Μ9Σ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                          Σητεία 16-10-2014                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ                                         Αριθ.Πρωτ.6167     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9
ΣΗΤΕΙΑ -Τ.Κ 72300
ΤΗΛ.2843340558
FAX 2843029243
 
ΘΕΜΑ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ»
Α Π Ο Φ Α Σ Η   1639/2014Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ Α'' 245),
β) του άρθρου 94 παρ. 6 περ. 34 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87),
γ) του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'' 93),
2.Την με  αριθμ. 31370/20-11-2009 άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου, εκδοθείσα επ''     ονόματι της κ. Συντυχάκη Άννας χήρας Γεωργίου Θ.Π.
3.Το με αρίθμ. 2991425/30-9-2014 συμφωνητικό μίσθωσης.
4.Την με αρίθμ.πρωτ.6167/10-10-2014 αίτηση της Συντυχάκη Άννας χήρας Γεωργίου.
5.Την με αρίθμ.πρωτ.1438/2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία μεταβιβάζονται  συγκεκριμένες αρμοδιότητες  στον Αντιδήμαρχο Δήμου Σητείας κ.Λαντζανάκη Νικόλαο.
6.Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

 


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Διαπιστώνουμε την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Αλ.Παναγούλη στην πόλη της Σητείας από τον  Μακριδάκη Ιωάννη του Μιχαήλ   από την  30-9-2014 έως  την  29-9-2020.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό επίδοσης                                                        
2.Α.Τ.Σητείας
3.Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και θυμάτων Πολέμου
4.Σύλλογος Αναπήρων και θυμάτων Πολέμου Σητείας
5.κ.Συντυχάκη  Άννα                                                                                            
6.ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ/τμ.ΑΘΠ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Λαντζανάκης Νικόλαος