12-2-2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2016

12/02/2016 15:18  -  177 αναγνώσεις
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

               ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                            Σητεία :    11-2-2016

             ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

               Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                              Αρ. Απόφασης :118                                       

                                      72300  ΣΗΤΕΙΑ                                      Αριθμ. Πρωτ.:    440  

                ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

        Πληροφορίες: Παπαμικρού Αγγελική

        Τηλ. : 28433 40543

         Fax: 28430 24584

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Τοπικού Συμβουλίου  Δήμου Σητείας του   άρθρου 37 του Ν.3421/2005, για γνωμοδότηση των στρατευσίμων εφέδρων και ανυπότακτων που αδυνατούν να καταταγούν  για λόγους υγείας».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  Δήμαρχος  Σητείας

Έχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α 87/7.6.2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης).

2. Την αρίθμ.1438/1-9-2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας Λαντζανάκη Νικόλαο.

3. Την αρίθμ.1439/1-9-2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας Δρακάκη Ιωάννη.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α/13-12-2005   «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Τις διατάξεις του άρθρου 26  του Ν. 4278/2014 ( ΦΕΚ 157 Α΄/4-8-2014 « Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».

6. Το με αριθμ. Πρωτ.  286/27-1-2016 έγγραφο του Δήμου Σητείας προς το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Σητείας  και την Διεύθυνση  Αστυνομίας Λασιθίου.

7. Το με αριθμ. Πρωτ. 4911/7/1-κη/1-2-2016 έγγραφο της Διεύθυνση  Αστυνομίας Λασιθίου

8. Το από 8-2-2016 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ Σητείας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Τριμελούς Τοπικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας του άρθρου 37 του Ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 /Α΄/13-12-2005   «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως  εξής:

  • Δρακάκη Ιωάννη Αντιδήμαρχο Σητείας – Αναπληρωτής του Δημάρχου- Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Λαντζανάκη Νικόλαο Αντιδήμαρχο Σητείας.
  • Μάλλιο Γεώργιο  Αστυνόμο Β΄, Μέλος, με αναπληρωτή τον Βουτυράκη Εμμανουήλ    Υπαστυνόμο Α΄.
  • Τσιριγωτάκη Ντορέττα  Ιατρό, Επιμελήτρια Β΄ Γενικής Ιατρικής, Μέλος, με αναπληρώτρια την Καταξάκη Βασιλεία – Αθηνά Ιατρό Επιμελήτρια Α΄ Γενικής Ιατρικής.

 

Β. Έργο του Τριμελούς Τοπικού Συμβουλίου είναι η εξέταση των στρατευσίμων εφέδρων και ανυπότακτων που αδυνατούν να καταταγούν για λόγους υγείας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α/13-12-2005   «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις»  όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του  άρθρου 26  του Ν. 4278/2014 ( ΦΕΚ 157 Α΄/4-8-2014 )

Γ. Το Τοπικό Συμβούλιο συνεδριάζει στο Δήμο Σητείας. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Δ. Η θητεία του παρόντος Τοπικού Συμβουλίου αρχίζει από την έκδοση της παρούσας απόφασης και λήγει στις 31/12/2016.

 

        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

  • Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών
  • Οριζόμενους
  • Διεύθυνση  Αστυνομίας Λασιθίου
  • Γενικό Νοσοκομείο –Κ.Υ. Σητείας                       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ