15-06-2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

15/06/2016 14:10  -  192 αναγνώσεις

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σητεία :  15-6-2016  

         ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                           

        Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                        Αριθμ. Αποφ :   492                  

                                 72300  ΣΗΤΕΙΑ                                              Αριθμ. Πρωτ.: 1160 

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
    Πληροφορίες: Παπαμικρού Αγγελική
    Τηλέφωνο : 28433 / 40543,546

     Fax           :  28430 - 24584

    E-mail : Info@sitia.gr    

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπεύθυνων υπαλλήλων για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων Δήμου Σητείας»               

                                                                                         Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  Αντιδήμαρχος  Σητείας

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των  άρθρων 1, 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την αρίθμ.1438/1-9-2014 απόφαση του Δημάρχου «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων αντιδημάρχου Λαντζανάκη Νικολάου» 
  3. Τις διατάξεις του άρθρου  35  του Ν.3584/2007  (ΦΕΚ 143/Α΄) « Κύρωση του  Κώδικα Κατάστασης  Δημοτικών και Κοινοτικών  Υπαλλήλων».
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4147/2013 ( ΦΕΚ 98/Α΄) « Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4257/2014 ( ΦΕΚ 93/Α΄) « Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
  6. Τις  διατάξεις των άρθρων  1,3,8,9 και 13 του Ν. 4331/2015 ( ΦΕΚ 69/Α΄) « Ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία».
  7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σητείας (ΦΕΚ  2714 /24-10-2013 τ. Β’).
  8. Την με αριθμ. 250/17-3-2014 Απόφαση του Δημάρχου περί  Τοποθέτησης των υπαλλήλων του Δήμου Σητείας στις οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ. καθώς και τη με αριθμ. 140/18-2-2016 Απόφαση μετακίνησης και ανάθεσης καθηκόντων στην υπάλληλο Καμπανάκη Μαρία του Παντελή
  9. Τα με αριθμ. πρωτ.7070/04-03-2016,9108/24-3-2016,9365/28-3-2016 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

10.  Το με αριθμ. πρωτ. Δ24α/Φ.32/Γ.Ποικ.13136/215/21-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

11.  Το με αριθμ. πρωτ. 3027/8-3-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

12.  Το με αριθμ. πρωτ. οικ.289/18-3-2016 έγγραφο του Δήμου Αγίου Νικολάου.

13.  Την αναγκαιότητα πιστοποίησης του Δήμου μας για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους μέσω του διατραπεζικού συστήματος.

14.  Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Αναθέτουμε καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους του Δήμου Σητείας :

 α) στην υπάλληλο Κολυδάκη Αργυρώ του Ιωάννη με σχέση εργασίας Δημοσίου  Δικαίου κατηγορίας ΤΕ, κλάδου    ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, με βαθμό Β΄ και

β) στην υπάλληλο Καμπανάκη Μαρία του Παντελή, με σχέση εργασίας Δημοσίου, Δικαίου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ Διοικητικού , με βαθμό ΣΤ΄.

Ορίζουμε τους  ανωτέρω υπαλλήλους υπεύθυνους για την πιστοποίηση του Δήμου Σητείας για την καταβολή των εν λόγω επιδομάτων στους δικαιούχους μέσω του διατραπεζικού συστήματος.

 

                                                                             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ:

Δήμο Αγίου Νικολάου

Πολυτεχνείου1

721 00 Άγιος Νικόλαος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Υπουργείο Εσωτερικών &Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Και Διοικητικής Υποστήριξης

Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α.

Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α.

Σταδίου 27

10183 Αθήνα

 

2.Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Γενική Δ/νση Πρόνοιας

Δ/νση Προστασίας Α.Μ.Ε.Α.

Τμήμα Α΄& Β’

3. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε ( ΔΙΑΣ Α.Ε.)

Αλαμάνας 7

15125 Μαρούσι

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αντιδήμαρχοι Δήμου

3. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

4. Αρχείο Αποφάσεων Δημάρχου

5. Ατομικό Φάκελο Υπαλλήλων

6. Ενδιαφερομένους (με απόδειξη)