2-9-2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΣΚΟΠΗΣ

03/09/2014 13:56  -  375 αναγνώσεις

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            

  ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                      Σητεία  :   2- 9- 2014                                                                                                          

 ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                     Αρ.  Απόφασης: 1446

   72300  ΣΗΤΕΙΑ                                                                          

ΘΕΜΑ  :  Πρόσληψη Υδρονομέα  Άρδευσης στην Τ.Κ Σκοπής του Δήμου Σητείας  έτους 2014

                                             

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο   Δήμαρχος Σητείας

      

`Εχοντας  υπόψη:

1.                    Τις διατάξεις των άρθρων 1 και  58 του Ν.3852/2010
2.                    Τις διατάξεις των άρθρων 170 και 211 του Ν. 3584/ 2007
3.                    Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν.3966/2011
4.                    Τα οριζόμενα από το με αριθμ. ΦΕΚ 60/15.4.1957 βασιλικό διάταγμα « Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»
5.                    Τα οριζόμενα από το άρθρο 18 παρ.1 του με αριθμ ΦΕΚ 60/15-4-1957 βασιλικού διατάγματος «αναπληρωταί υδρονομείς»
6.            Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α/85).
7.            Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
8.                    Την με αρίθμ.21/7-2-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σητείας για το 2014. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου»
9.                    Την με αρ. πρωτ.2295/27-2-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  σχετικά με την έγκριση της πρόσληψης  τριάντα ενός Υδρονομέων άρδευσης  για το έτος 2014  στο Δήμο Σητείας.
10.                 Την με αριθμ. πρωτ.5359/28-8-2014 υπεύθυνη δήλωση παραίτηση του  Φαμπρικαράκη Εμμανουήλ, υδρονομέα άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Σκοπής(Γεωτρήσεις) για προσωπικούς λόγους
11.                 Την με αριθμ.1443/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου λύση σύμβασης του υδρονομέα άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Σκοπής(Γεωτρήσεις) Φαμπρικαράκη Εμμανουήλ
12.                 Το γεγονός ότι υπάρχουν εξασφαλισμένες Πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2014  για τη δαπάνη μισθοδοσίας των Υδρονομέων Άρδευσης και συγκεκριμένα:

  • Στον Κ.Α. 25.6041.001 για τις τακτικές αποδοχές των Υδρονομέων ύψους    106.600,00 €
  • Στον Κ.Α. 25. 6054.001 για την Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ των Υδρονομέων ύψους    27.000,00 €

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

       ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ως υδρονομέα άρδευσης κατηγορίας ΥΕ, τον παρακάτω αναφερόμενο με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στην Τοπική Κοινότητα του Δήμου μας για το υπόλοιπο της αρδευτική περιόδου και συγκεκριμένα από  03/9/2014 μέχρι και 31/10/2014 με μερική απασχόληση όπως αναγράφεται έναντι του ονόματος του :

   

  Α/Α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ

  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

   ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ /ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  1

  ΒΑΣΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΣΚΟΠΗ (ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ)

  ΜΕΡΙΚΗ/ 4 ΩΡΕΣ

   

   

   

   

   

  Οι αποδοχές τους καθορίζονται σύμφωνα με την αριθμ.οικ.2/13917/0022/17-02-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 414/23-02-2012 Β΄).

  Οι όροι της σύμβασης θα καθορισθούν με την υπογραφή της.

                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

   

                                                                                                           ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ