20-10-2014 Απόφαση ανάθεσης Εργασίας διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από ιδιωτική εταιρεία προς εργαζόμενους του Δήμου για πρακτική εξάσκηση του ΕΣΗΔΗΣ

21/10/2014 12:36  -  558 αναγνώσεις

  


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Σητεία 20-10-2014

 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                   Αριθ Απόφασης: 1654

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ        

     

 

Θέμα: « Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας  διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Δήμο προς τους εργαζομένους του, για την πρακτική εξάσκηση του ΕΣΗΔΗΣ »

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου  209 του ΔΚΚ(3463/2006).

2.Τις  διατάξεις της παρ 13 αρθ 20 του Ν 3731/08.

3.Tις διατάξεις του άρθρου  83 τουΝ 2362/1995- ΦΕΚ 247Α

4. Τι διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και της υπ’άριθμ. 29113/00  απόφασης υπουργού εσωτερικών  σύμφωνα με την οποία δεν συντάσσονται μελέτες για υπηρεσίες αξίας μέχρι 2.934,70 €

5.Το αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010 τεύχος Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

6. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 για την εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ

7. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 5.000,00€ στον ΚΑ 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

8.Την  94/ 2014με ΑΔΑ:ΒΙ04Ω1Γ-31Χ απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την  έγκριση & διάθεση της  πίστωσης από τον ΚΑ 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

9. Την  ΑΑΥ 497/14 με ΑΔΑ   ΒΙΗΥΩ1Γ-4Χ9

10. Την προσφορά  που κατατέθηκε από την εταιρεία International Forum training & consulting

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.Αναθέτουμε απευθείας την εργασία διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Δήμο προς τους εργαζόμενούς του για την πρακτική εξάσκηση του ΕΣΗΔΗΣ όπως αναφέρεται στην προσφορά που κατατέθηκε στην εταιρεία :

International Forum training & consulting , εταιρεία παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης , με έδρα την  Αθήνα και με ΑΦΜ 099081263 ,Δ.Ο.Υ. Α΄Αθηνών , αντί του ποσού των 1.390,00€.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την 31/10/2014 στην έδρα του Δήμου , στο Δημαρχιακό

κατάστημα, σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα και θα είναι διάρκειας 5 ωρών.

Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν 38 υπάλληλοι του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Η εκπαίδευση των ανωτέρω υπαλλήλων κρίνεται απαραίτητη λόγω της υποχρεωτικής

εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από 1/10/2014

σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΣΤ20 του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014)

2.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει τις υπηρεσίες του, όπως αυτές ακριβώς ορίζονται στην προσφορά του.

3.Η πληρωμή της παραπάνω εργασίας θα γίνει εντός προθεσμίας 8 ημερών μετά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Η πληρωμή θα γίνει από τη πίστωση του ΚΑ 00-6073 των εξόδων του πρ/σμού οικ έτους 2014 με την έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσωνεξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών.

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

Θεόδωρος Πατεράκης