18-5-2015 Εργασία εκτύπωσης καταλόγου < Μόνον εσέ Ρωτόκριτε >

18/05/2015 10:02  -  178 αναγνώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                               Σητεία : 18-5-2015

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                Αρ. Απόφασης : 492

Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                  

                           72300  ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο : 28433- 40518

Fax           :     28430 -29243

                                                           

 

ΘΕΜΑ:    Απευθείας ανάθεση για την παροχή  της εργασίας << Εκτύπωση καταλόγου εικαστικής έκθεσης ¨Μόνον εσέ Ρωτόκριτε ¨ >>

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 Ο  Δήμαρχος  Σητείας  Θοδωρής Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ( Δ.Κ.Κ) και του ΠΔ 113/10

2.  Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08.

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ).

4.ΤηνAριθμ.35130/739/09.08.2010(ΦΕΚ1291/11.08.2010τεύχοςΒ)
Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

5.  Το αρίθμ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης  & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών  ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95

6. Την σχετική τεχνική έκθεση της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου

7. Την προσφορά που κατατέθηκε   

8.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2015 , σύμφωνα με τον οποίο

    υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.00/6432.001 <Δαπάνη διοργάνωσης  εικαστικής εκθέσεως με θέμα ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ>

9. Την Αριθμ.: 543/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ : Ω6Β6Ω1Γ-ΒΡ6 10. 10.Την αριθμ.: 131 /2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διατίθεται η σχετική  πίστωση 

11. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας εκτύπωσης του καταλόγου για την πραγματοποίηση της εικαστικής έκθεσης.

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την εργασία εκτύπωσης του καταλόγου της εικαστικής έκθεσης ¨Μόνον εσέ Ρωτόκριτε ¨  και καθορίζουμε την δι’ απευθείας ανάθεση της παραπάνω εργασίας

2. Αναθέτουμε απευθείας την ανωτέρω  εργασία στον Γεωργιάδη Ανδρέα , σχεδιασμός & παραγωγή εντύπων-βιβλίων, με έδρα Υμηττός, με ΑΦΜ 074893887 Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου ,αντί του ποσού των 1.000,00 € χωρίς  ΦΠΑ 23% για τον σχεδιασμό της έκδοσης και την εκτύπωση του καταλόγου.  

3. Η πληρωμή της παραπάνω εργασίας θα γίνει από τη πίστωση του  ΚΑ 00/6432.001  < Δαπάνη διοργάνωσης εικαστικής εκθέσεως με θέμα ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ > όπως αυτή έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 με την έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών.

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                                                                                 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ