1-9-2014/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 8/7-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

02/09/2014 12:28  -  531 αναγνώσεις

  ελληνικη  δημοκρατια                                                                                                                                                       

                ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                        Σητεία :  1-9-2014

              ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             

                                                                                                                                                      Αριθμ. απόφασης : 1442                       

 

 

 

ΘΕΜΑ:Συμπλήρωση της με αριθμ. 8/7-1-2014 Απόφασης  έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Σητείας.                                                       

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος  Σητείας

 

`Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

2.Τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ.2 και 3 και 49 του Ν.3584/2007.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α¨)»Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

4.Τις διατάξεις του άρθρου 45  παρ.1 του Ν.4071/12 όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.2 του Ν.4024/2011.

5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997.

6.Την με αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4147/2013 «Τροποποίηση του Ν.4024/2011».

8. Την με αριθμ. 8/7-1-2014 προγενέστερη Απόφασή του.

9.  Τη δημιουργία  της νέας Δημοτικής Ενότητας Ανάληψης του Δήμου Σητείας που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ αριθμ. 93/14-4-2014 τ. Α΄ και την ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων σε υπάλληλο για τη  Δημοτική Ενότητα.

10. Την με αριθμ. 10682/14-8-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 2325/29-8-2014 τ. Β΄) Τροποποίηση της αριθμ. 1067/2011 Απόφασης περί ανάθεσης Ληξιαρχικών Καθηκόντων στο Δήμο Σητείας.

11.  Το γεγονός ότι θα απαιτηθεί η απασχόληση  προσωπικού πέραν των ωρών υποχρεωτικής απασχόλησης κατά το υπόλοιπο του έτους 2014 για την εκτέλεση των καθηκόντων Ληξιάρχου για τη νέα Δημοτική ενότητα Ανάληψης του Δήμου Σητείας, επειδή η υπηρεσία του Ληξιαρχείου του Δήμου εκτελείται και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

12. Την με αριθμ. Πρωτ. 4298/17-7-2014 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη της πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Δήμου  Σητείας οικονομικού έτους 2014, στον ΚΑ 10-6022.001, ύψους 400,00 € για την κάλυψη  δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης ληξιάρχου της νέας Δημοτικής Ενότητας Ανάληψης, του Δήμου Σητείας για το έτος 2014.

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Συμπληρώνει την με αριθμ. 8/7-1-2014 προγενέστερη Απόφασή του περί έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Σητείας για το έτος 2014, για το λόγο που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης ως προς το δεύτερο σκέλος με την προσθήκη ενός επιπλέον Ληξιάρχου και συγκεκριμένα ως κατωτέρω  :

 

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για τέσσερις (4) συνολικά υπαλλήλους  για το έτος 2014  πέραν των υποχρεωτικών ωρών απασχόλησης και μέχρι την 22α ώρα των εργάσιμων ημερών Δευτέρα έως Παρασκευή, και έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση και συγκεκριμένα :

  • ένα (1) μόνιμο υπάλληλο της Διοικητικής Υπηρεσίας, που τηρεί τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου  και
  •  τριών (3) μόνιμων υπαλλήλων της Διοικητικής Υπηρεσίας που τηρούν πρακτικά Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων.

 

2. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση  για τέσσερις (4) υπαλλήλους της Διοικητικής Υπηρεσίας που ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχου στις Δημοτικές  Ενότητες του Δήμου για το έτος 2014   πέραν των υποχρεωτικών ωρών απασχόλησης και μέχρι την 22α ώρα των εργάσιμων ημερών Δευτέρα έως Παρασκευή, και έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση.

 

     Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους  θα γίνει αναλόγως με τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν.

      Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις  του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014.

       Η παρούσα  θα δημοσιευτεί σε μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 79 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006/τ.Α΄) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.

 

                                  

                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

 

                                                                                   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ