20-10-2014 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

20/10/2014 15:17  -  542 αναγνώσεις
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

               ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                        Σητεία :   20 /10 /2014 

             ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

               Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                                  Αρ. Απόφασης : 1653                                          

                         72300  ΣΗΤΕΙΑ

                                                  

 

Θέμα: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  Δήμαρχος  Σητείας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/1985 ( ΦΕΚ 167/Α΄/30-9-1985) και τη με αριθμ. Δ4/86/11-2-87 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 81/Β΄/13-2-87).

3.  Τη με  αριθμ. 196/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη στελέχωση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

4. Τα έγγραφα των φορέων με τα οποία ορίζονται οι εκπρόσωποί τους.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

        Συγκροτούμε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Σητείας για το υπόλοιπο του έτους 2014 και για το έτος 2015 ως εξής:

Λογκάκης Νίκος (δημοτικός σύμβουλος) Πρόεδρος της επιτροπής, με αναπληρωτή του τον κ. Σκαρβελάκη Ιωάννη (δημοτικό σύμβουλο).

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Τσαντάκης Νίκος εκπρόσωπος                     Κριθαράκης Βασίλης εκπρόσωπος

 της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών             του Συλλόγου ηλεκτρολόγων

 Σητείας                                                                επαρχίας Σητείας.

2. Κακουράκης Ιωάννης πρόεδρος                   Καλαμπόκης Χριστόφορος

 της Ένωσης Ξενοδόχων επαρχίας Σητείας,       Πρόεδρος του Συλλόγου Καταστ/των    

                                                                             Εστίασης και Ψυχαγωγίας Δήμου

                                                                             Σητείας.

3. Μιχελάκης Εμμανουήλ εκπαιδευτικός           Οικονόμου Μιχαήλ εκπαιδευτικός  

 εκπρόσωπος Ε.Λ.Μ.Ε. Λασιθίου

4.Ταμπουρατζής Γεώργιος Διευθυντής             Ρεϊζης Γεώργιος Διευθυντής    

Γ.Ε.Λ. Σητείας                                                       Εσπερινού Γ.Ε.Λ. Σητείας

5. Γαϊτανάκης Δημήτριος εκπρόσωπος             Κουφάκη Μαρία εκπρόσωπος 

Α΄θμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου                            Α΄θμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

6. Κοντογιαννάκης Εμμανουήλ εκπρόσωπος   Λεβαντάκης Γεώργιος εκπρόσωπος

Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας                        Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας

Εκπαίδευσης  «Ο Μύσων»                                    Εκπαίδευσης  «Ο Μύσων»

7. Φουντουλάκης Ιωάννης εκπρόσωπος           Κρασαδάκη Ειρήνη εκπρόσωπος                     

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων                        Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων   

 

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Σταυρακάκη Μαρία κλάδου ΔΕ Διοικητικού.         

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

  • Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών
  • Οριζόμενους

                                                                                                         ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ