12-8-2014 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

14/08/2014 10:06  -  560 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

          ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                    Σητεία : 12-8-2014

         ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                         Αριθμ. Αποφ :1370         

                 72300  ΣΗΤΕΙΑ

 

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Επιτροπής Δήμου Σητείας για τη χορήγηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σητείας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το υπ’ αριθ. 1747/31-7-2014 έγγραφο της ΚΕΔΕ περί σύστασης επιτροπών ανά Δήμο για τη χορήγηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

3. Την ηλεκτρονική κατάσταση με τα στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπων εκπροσώπων της ΔΕΗ και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

4. Τις διατάξεις της με αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/10205/2014, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου». Διεύρυνση και βελτίωση του Κ.Ο.Τ. με ειδικές προβλέψεις για τους  δικαιούχους των Φορέων Πρόνοιας και τους ανέργους. ΦΕΚ-1657/Β/23.6.2014.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α . Τη σύσταση της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 Α της με αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/10205/2014 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ-1657/Β/23.6.2014)  για τον έλεγχο των προϋποθέσεων για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς καταναλωτές του Δήμου Σητείας και την ένταξη τους σε ειδικό μειωμένο Τιμολόγιο και ορίζουμε ως μέλη της τους κάτωθι:

  • Κατσαράκη Ιωάννη , μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, ως εκπρόσωπος του Δήμου Σητείας, μέλος.
  • Νικηφοράκη – Φραγκούλη Αικατερίνη, Προϊσταμένη και εκπρόσωπο του αρμοδίου

                     καταστήματος Αγίου Νικολάου της ΔΕΗ Α.Ε., ως εκπρόσωπος της ΔΕΗ, μέλος.

  • Κοϊνάκη Νικόλαο , Προϊστάμενο και εκπρόσωπο του αρμοδίου Γραφείου Σητείας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως  εκπρόσωπος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μέλος.

Β . Συντονιστής της Επιτροπής ορίζεται η προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σητείας Κολυδάκη Αργυρώ,  κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, με βαθμό Β΄, στην οποία ανατίθενται και χρέη γραμματέως της ανωτέρω Επιτροπής.

 

 

                                                                                                            Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 Κοινοποίηση:

1 . Γραφείο Δημάρχου

2 . Αντιδημάρχους

3 . Οριζόμενους

4. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας                                        ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Παιδείας και Πολιτισμού