28-7-2014 Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης της καταλληλότητας και της επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση σχολικών μονάδων

30/07/2014 12:36  -  1491 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                                                                         Σητεία    28/07/2014

 

Ταχ.Δνση         : Πατρ. Βαρθολομαίου 9             

723 00 ΣΗΤΕΙΑ                                                                                                                                        Αριθμ.Απόφ. 1031

Πληροφορίες :   Ι.Ζουμάκης

Τηλέφωνο       : [28433] 40540

 FAX                  : [28430] 24584

 

Θέμα :  Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης της καταλληλότητας και της επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση σχολικών μονάδων

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σητείας

Έχοντας υπόψη

1.Τις διατάξεις των άρθρων 94, περί των «Μεταβιβαζόμενων Αρμοδιοτήτων στους  Δήμους» και 282, παρ.1α, περί των «γενικών μεταβατικών διατάξεων», του Ν.3852/2010, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ87/τ.Β΄/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 6, του Ν.3467/2006, έτσι όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ128/τ.Β΄/21.06.2006, περί επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

3. Την υπ’ αριθ. 37237/ΣΤ1 Υπουργική Απόφαση, έτσι όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ

635/τ.Β΄/27.04.2007, περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας & επιλογής χώρων, για την ανέγερση δημοσίων διδακτηρίων Πρωτοβάθμιας και _ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση σχολικών μονάδων.

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4903/11.03.2014   έγγραφο του Τμήματος Γραμματείας, της _Δ.Ο.Υ. Αγίου       Νικολάου  περί ορισμού μελών επιτροπής.

5. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 830/19.03.2014  έγγραφο  της  Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής  Ενότητας Λασιθίου , περί ορισμού εκπροσώπων

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1440/12.03.2014  έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου  περί  συγκρότησης επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτηρίων για στέγαση σχολικών μονάδων.

7. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΕΓ.Τ6.1/9106/15.07.2014   έγγραφο της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.  ς οιονεί καθολική διάδοχο της  Ο.Σ.Κ.  Α.Ε.περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας  για την στέγαση  του  Ειδικού  Δημοτικού Σχολείου  Σητείας, του 6ου  Νηπιαγωγείο Σητείας του Νηπιαγωγείου  Παλαικάστρου και του Νηπιαγωγείου  Πισκοκεφάλου

8.Την με αριθμό  51/2014  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας  με θέμα «Ορισμός  εκπροσώπου στην επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για στέγαση διδακτηρίων και στέγαση σχολικών μονάδων του Δήμου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης της καταλληλότητας και της επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση σχολικών μονάδων, στο Δήμο  Σητείας  , η οποία αποτελείται από τους εξής:

†  Μπαρμπεράκη Εμμανουήλ Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου  ωα τακτικό μέλος με αναπληρωτή  του τον κ.Σταμέλο Ιωάννη Διευθυντή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου                                                                           

†  Ηλιόπουλο Θεόδωρο  του Ηλία Πολιτικό  Μηχανικό  Τ.Ε.   εκπρόσωπο της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.  ς οιονεί καθολική διάδοχο της  Ο.Σ.Κ.  Α.Ε. με αναπληρωτή  του την κ. Σκαλτσά Αντριάνα Τοπογράφο Μηχανικό

†  Στούκα Γεωργία του Σταύρου  κατηγορίας Τ.Ε. Κλάδου Εποπτών Δημόσιας Υγείας  με βαθμό Ε  της Δνσης  Δημόσιας Υγείας  & Κοινωνικής Μέριμνας  Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με αναπληρώτρια  της, την κ. Φραγκιαδάκη Μαρία του Εμμανουήλ της ίδιας  Δνση Δημόσιας Υγείας  & Κοινωνικής Μέριμνας  

†  Ταβλαδάκη Ιωάννα του Ιωάννου υπάλληλο της Δημόσιας  Οικονομικής Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)  Αγ.Νικολάου  με αναπληρωτή της τον κ.Ζωγραφάκη Κωνσταντίνο  του κίμων επίσης  υπάλληλο της Δημόσιας  Οικονομικής Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)  Αγ.Νικολάου

†  Αντωνιδάκη Μιχαήλ Δημοτικό Σύμβουλο Σητείας με αναπληρωτής του τον κ.Τερζή Λεωνίδα επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Σητείας  

                                                                                                                                                       

Η  ευθύνη σύγκλησης και λειτουργίας της παραπάνω Επιτροπής ανατίθεται  στον  Δημοτικό Σύμβουλο κ.Αντωνιδάκη Μιχαήλ  ο οποίος και αναλαμβάνει χρέη Προέδρου της παραπάνω Επιτροπής

Το έργο της συγκεκριμένης επιτροπής αφορά στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης καταλληλότητας των ιδιωτικών  ακινήτων που θα προσφερθούν για μίσθωση από το Δήμο   για την  στέγαση των παρακάτω σχολικών μονάδων.

  • Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σητείας
  • 6ο Νηπιαγωγείο Σητείας
  • Νηπιαγωγείο Παλαικάστρου
  • Νηπιαγωγείο Πισκοκεφάλου

 

                                                                                                                                                         Ο Δήμαρχος  Σητείας

                                                                                                                                                         Πατεράκης Θεόδωρος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                       

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου                                                                                                                                                        Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης                                                                                                                                          Διοικητήριο  72100 ΑΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

†  Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.  (πρώην  Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)                                                                                    
Φαβιέρου 30
Τ.Κ.104 38  Αθήνα

†   Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου                                                                                                                                                        Δνση Δημόσιας Υγείας  & Κοινωνικής Μέριμνας                                                                                                                                Τέρμα Πολυτεχνείου 721 00  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

†Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)  Αγ.Νικολάου                                                                                                                         Επιμενίδου20                                                                                                                                                                                                            721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Για ενημέρωση των καθώς και των εκπροσώπων τους

 

†  Αντωνιδάκη Μιχαήλ  Δημοτικό Σύμβουλο

για τις απαραίτητες ενέργειες