21-7-2014. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ

23/07/2014 15:42  -  779 αναγνώσεις

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

          ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                       Σητεία : 21-7-2014

   ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                        Αριθμ. Αποφ :1001          

                 72300  ΣΗΤΕΙΑ

Επικοινωνία: Μ. Οικονομάκης

Τηλέφωνο : 28433/40546,40543

 Fax           :  28430 - 24584

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Μονάδων Φροντίδας  Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης Δήμου Σητείας»

 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  Δήμαρχος Σητείας

 

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 94 παρ.3, εδαφ. β περιπτ. 9,10, και 22 και 282 παρ. 1 περιπτ γ” και 283 παρ. 3 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/2010 τευχ. Α''».

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  (ΦΕΚ 2714/τεύχος Β΄/24-10-2013).

3. Την υπ’ αριθμ. 250/17-3-2014 απόφαση του Δημάρχου Σητείας περί τοποθέτησης του προσωπικού του Δήμου Σητείας στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 247/17-3-2014 απόφαση του Δημάρχου Σητείας περί τοποθέτησης  προϊσταμένων των Τμημάτων του Δήμου Σητείας.

5. Την υπ’ αριθμ. 246/17-3-2014 απόφαση του Δημάρχου Σητείας περί τοποθέτησης

προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Σητείας.

6. Την αριθμ. Φ 104/Γ2γ/7802/1982 απόφαση «Ανασύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας & Σύσταση νέων επιτροπών» (ΦΕΚ 839/1982 τ. Β''), όπως διατηρήθηκε με την όμοια της αριθμ. Δ3/727/1992 (Φ.Ε.Κ. 578/1992 τ. Β'').

7. Την αριθμ. Π2β/2808/1997 απόφαση Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών -Παιδικών –Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα ( ΦΕΚ 645/1997 τ. Β'' όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την αριθμ. Π2β/Γ.Π. Οικ. 14957/2001 απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ- ΜΕΑ) από δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ) Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων από φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 1397/2001 τ. Β'') όπως τροποποιήθηκε κ ισχύει.

9. Το άρθρο 51 παρ. 3η του Ν.3905/2010.

10. Την αριθμ. Οικ. 1277/1999 απόφαση «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας εξοχών» (ΦΕΚ 199/1989 τ. Β'' ).

11. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Γ2β/147/15-01-1999 κοινής υπουργικής απόφασης περί, σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας.

12. Την αριθμ. Π1β /Γ.Π.οικ.4866/2012 απόφαση περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Γ2β/147/15-01- 1999 κοινής υπουργικής απόφασης περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας.

13. Την αριθμ. Δ27/οικ.16952/707/30-5-2013 περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Π1β/Γ.Π.οικ.4866/2012 απόφασης περί τροποποίησης της υπ. αριθμ. Γ2β/147/15-01-1999 κοινής υπουργικής απόφασης περί, σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας.

14. Την αναγκαιότητα σύστασης επιτροπής στο Δήμο Σητείας για την εξέταση της καταλληλότητας ακινήτων των δομών που έχει την ευθύνη αδειοδότησής τους.

16. Το υπ’ αριθμ. 50/17-01-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της Γεν Δ/Νσης Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής Μέριμνας, περί ορισμού μελών επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.

17. Το υπ’ αριθμ. 49/21-1-2014 έγγραφο του Παγκρήτιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1ο. Συστήνουμε επιτροπή αποτελούμενη από τους εξής:

1. Κολυδάκη Αργυρώ, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σητείας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια της, την κ. Πορταράκη Ευαγγελία, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, υπάλληλο του Νομικού Προσώπου ΔΟΚΑΣ του Δήμου Σητείας.

2. Ζαβερδινού Γεωργία, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλο του Τμήματος Μελετών και Τεχνικών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την κ. Λαντζανάκη Ανθούλα, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,  υπάλληλο του Τμήματος Μελετών και Τεχνικών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας

3. Στούκα Γεωργία του Σταύρου, κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, με βαθμό Ε,  υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, Γεν Δ/Νση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του, την κ. Φραγκιαδάκη Μαρία του Εμμανουήλ, κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, με βαθμό Ε,  υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, Γεν Δ/Νση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

4. Κολιοδήμα Ευαγγελία, εκπρόσωπο του Παγκρήτιου Συλλόγου Ιδιοκτητών  Παιδικών Σταθμών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της την κα Σκούφου Ευαγγελία, εκπρόσωπο του ίδιου Συλλόγου.

2ο. Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η εξέταση της καταλληλότητας των ακινήτων των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης και γενικά Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας φορέων Ιδιωτικού Δικαίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά συγκεντρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων αποφάσεων που ορίζουν τις προδιαγραφές για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

3ο.Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σητείας.

 

 

                                                                                  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 Κοινοποίηση:

1. Οριζόμενους

2. Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

  της Περιφέρειας Κρήτης

3. Σωματείο Επαγγελματιών Ιδιωτικών

  Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών                   ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

Εσωτερική Διανομή:

  1. 1.          Γραφείο Δημάρχου
  2. 2.          Αντιδήμαρχο προσωπικού
  3. 3.          Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

     Διοίκησης, Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών

  1. 4.          Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας

      (με την υποχρέωση να ενημερώσει το προσωπικό της)

  1. 5.          Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

      (για ενημέρωση ατομικού μητρώου υπαλλήλων)