Εγκριση τεχνικών προδιαγραφων-ανάθεση της προμήθειας δάφνινων στεφάνων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2015

06/05/2015 11:42  -  274 αναγνώσεις

 


                                                                                                                             ΑΔΑ   6Ε9ΟΩ1Γ-ΦΑΣ                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                              Σητεία 24-3-2015                                                         

ΔΗΜΟΣ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                                                                          Αριθ Απόφασης: 307

                                                                                                                      

                                               Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 < Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >

2.Τον Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 και του Π.Δ. 113/10

3.Τις διατάξεις των άρθρων 1,23,24,25  του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93)

4.Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 του Ν. 2286/95 < Προμήθειες του δημοσίου

τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων > όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της

παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97

5.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου

Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >

6.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7939/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999 Εξαιρέσεις προμηθειών από

την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

7.Την 72/2015  απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει τον προϋπολογισμό και

τo πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2015 και διαθέτει την

σχετική πίστωση από τους Κ.Α.00/6443 του προϋπολογισμού του Δήμου συνολικού ποσού 5.500,00 €  

8. Την Τεχνική Έκθεση

9. Τις προσφορές που κατατέθηκαν

10. Την από 24/3/2015 εισηγητική έκθεση - γνωμοδότηση  της επιτροπής αξιολόγησης.

11.Τις αριθμ.  418/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την διενέργεια των  προμηθειών και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών

2.Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας δάφνινων στεφάνων για τον εορτασμό της 25ης

   Μαρτίου 2015 από το Δήμου στον :

Α) Νικόλαο Ι Παναγιωτάκη , Εμπόριο λουλουδιών –φυτών με έδρα τη Σητεία αντί του ποσού των    626,84 € με ΦΠΑ 13%  για τα παρακάτω είδη :

Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Δάφνινα Στεφάνια

33 τεμ

16,81

554,73

ΦΠΑ 13%

  72,11

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

626,84

3. Οι  προμηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν τις παραπάνω προμήθειες σε προθεσμία που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία

4.Η πληρωμή των παραπάνω προμηθειών θα γίνει από τις πιστώσεις τoυ Κ.Α. : Κ.Α.00/6443,  των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των

σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών                                                                         Ο Δήμαρχος Σητείας                                                                           Θεόδωρος Πατεράκης