29/9/2014 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 186 ΤΟΥ Ν. 3463/2006

01/10/2014 15:27  -  463 αναγνώσεις
     
 
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

               ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                       Σητεία :   29-9-2014 

             ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

               Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                                  Αρ. Απόφασης : 1586                                          

                          72300  ΣΗΤΕΙΑ

                                                  

 

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής καθορισμού του τιμήματος εκποιούμενων ή εκμισθούμενων ακινήτων της παρ.5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  Δήμαρχος  Σητείας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010).

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/08.06.2006), για τη συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τιμήματος δημοτικών ακινήτων.

3.  Τις διατάξεις των άρθρων 190,191, 192 του Ν. 3463/2006.

4. Την αριθμ. 197/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό  Συμβούλων  μέλη των επιτροπών.

5. Το γεγονός ότι στο Δήμο μας υπάρχει και λειτουργεί Τεχνική Υπηρεσία.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

     Συγκροτούμε επιτροπή για τον καθορισμό του τιμήματος των εκποιούμενων ή εκμισθούμενων ακινήτων της παρ.5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Δήμου Σητείας, για το υπόλοιπο του έτους 2014 και για το έτος 2015 ως εξής:

  • Χριστοδουλάκης Παύλος (δημοτικός σύμβουλος) Πρόεδρος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Φουντοραδάκη Εμμανουήλ (δημοτικό σύμβουλο )
  • Λογκάκης Κωνσταντίνος  (δημοτικός σύμβουλος) με αναπληρωτή του τον Σφενδουράκη Ιωάννη ( δημοτικό σύμβουλο)
  • Λαντζανάκη Ανθούλα  υπάλληλος  κλάδου ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών,  με αναπληρώτρια της την υπάλληλο Ζαβερδινού Γεωργία κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος Μπουρμπουράκης Ιωάννης κλάδου ΔΕ Διοικητικών.         

 

.                                                                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                                                                                                                                                         ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

   Εσωτ.Διανομή

  • Οριζόμενους Υπαλλήλους
  • Οριζόμενους  Συμβούλους
  • Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Διεύθυνση  Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών