11.1.2016. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών-Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας για το 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 70 του Π.Δ. 28/80

11/01/2016 13:42  -  344 αναγνώσεις

                                                                                                                              Ελληνικη  Δημοκρατια                                    7Ρ6ΔΩ1Γ-Ξ5Ρ        

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                    Σητεία : 31-12-2015

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             

Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                     Αρ. Απόφασης:1397

Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ     

                                                                                                       

ΘΕΜΑ:<<Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών- Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας για το 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  67 & 70 του Π.Δ. 28/80»

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων  67 και 70 παρ.1 του Π.Δ.28/80

2. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 παρ1 του Ν.3463/2006 (Κ.ΔΚ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011

4. Τις διατάξεις της υπ.αρίθμ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τ.Γ΄)

5. Το αριθμ. 6795/28-12-2015 Πρακτικό Κλήρωσης που υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν την κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα συγκροτήσουν την επιτροπήΠαραλαβής προμηθειών του Δήμου Σητείας για το 2016,σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80.

6. Την αριθμ 378 /2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ορίζονται οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα μετέχουν στην παραπάνω επιτροπή.

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε επιτροπή παραλαβής Εργασιών - Υπηρεσιώνσύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  67 και 70 του Π.Δ. 28/80 του Δήμου Σητείας για το έτος 2016 ως εξής

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Φουντοραδάκης Μανόλης υπάλληλος κλάδου ΠΕ Δ/κων Οικ/γων  

Βλαχακη Μαρία υπάλληλος κλάδου ΔΕ Δ/κων Γραμματέων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ αντίστοιχα:

Καφεσάκης Γεώργιος κλάδου ΤΕ  Δ/κου Λογ/κου

Βαρδάκη Κατερίνα υπάλληλος κλάδου ΠΕ Δ/κου Οικ/κού

 

Εσωτ.Διανομή

 

  • Οριζόμενους Υπαλλήλους                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

  • Δ/νσεις Δήμου                                                        

  • Γραφείο Δημάρχου                                             ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ