23-10-2014 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

24/10/2014 09:29  -  232 αναγνώσεις

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σητεία: 23-10-2014

     ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

  ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

  Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                    Αριθμ. Αποφ : 1669

  72300  ΣΗΤΕΙΑ

     Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 

                                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                                       Ο  Αντιδήμαρχος Σητείας 

 

   `Εχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, 58 και 59  του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» .

2.Την με αρίθμ.1438/1-9-2014  απόφαση του Δημάρχου   «Ορισμός και ανάθεση  αρμοδιοτήτων αντιδημάρχου Λαντζανάκη Νικολάου»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 « Διαχείριση Ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων(αιγοπρόβατα και βοοειδή)» του Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α /12-3-2012) « Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις».

 

 

                                                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

     Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης  Ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων  του Δήμου Σητείας που προβλέπεται από το παραπάνω άρθρο του Ν.4056/2012 αποτελούμενη από τους :

 

1. Λαντζανάκη  Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Δήμου Σητείας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον κ.Χατζηνάκη Ιωάννη μέλος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σητείας

2. Μεραμβελιωτάκη Αριστοτέλη υπάλληλο Δήμου Σητείας κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με αναπληρωτή του τον Σαββιδάκη Νικόλαο υπάλληλο Δήμου Σητείας  κλάδου ΠΕ Γεωπόνων .

3. Φουντοραδάκη Εμμανουήλ μέλος του μέλος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σητείας, με αναπληρωτή του τον Λογκάκη Νικόλαο μέλος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σητείας

 

 

 

 

                                                                                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

 

                                                                                                                                      ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ